course-details-portlet

IDATT1002 - Systemutvikling

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 55/100 3 timer E

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema: Introduksjon til systemutvikling, objektorientert analyse og design, Unified Modeling Language (UML), smidig utviklingsmetodikk, visjon- og kravanalyse, programvarearkitektur- og design, dokumentasjon, testing, risikoanalyse, brukermedvirkning, menneske-maskin-interaksjon, prototyping, brukertesting og prosjekt.

Læringsutbytte

KUNNSKAP Kandidaten skal:

 • kunne gjøre rede for prinsippene for iterativ, inkrementell og smidig systemutvikling (I)
 • ha satt seg inn i hvordan et prosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres
 • kunne gjøre rede for ulike typer tester og teststrategier
 • kjenne til grunnprinsipper innen programvare-arkitektur og design
 • kjenne til grunntrekk innen menneske-maskin-interaksjon
 • kjenne til prinsippene for universell utforming (E)
 • kjenne til særpregene ved profesjonsetikk for systemutviklere (E)
 • kunne gjøre rede for personvernforordninger (GDPR) (E)

FERDIGHETER

Kandidaten skal:

 • kunne bruke smidige systemutviklingsmetoder til å utvikle et informasjonssystem (I)
 • kunne modellere informasjonssystemer med anvendelse av Unified Modeling Language (UML)
 • kunne definere og dokumentere informasjonssystemets visjon og krav
 • kunne bruke krav til å utforme og gjennomføre tester av programvaren
 • kunne bruke metoder og verktøy for å planlegge, organisere og styre prosjekter (D)
 • kunne utvikle programvare i henhold til prinsippene for universell utforming (E)

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten skal:

 • kunne jobbe i henhold til anerkjent profesjonsetikk for systemutviklere (E)
 • kunne jobbe effektivt og målrettet i et team mot et felles mål (E)
 • kunne dele og formidle informasjon og kunnskap med teamdeltakere og oppdragsgivere (E)
 • ha utviklet gode skrive- og framstillingsferdigheter både på norsk og engelsk
 • ha praktisk erfaring med å anvende programmeringskompetanse i samspill med systemutviklingsmetoder for å løse virkelighetsnære problemstillinger (E, I)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjekt, gruppevis veiledning og workshops.

Obligatoriske aktiviteter

 • Veiledningsmøter, devops workshop og prosjektpresentasjoner

Mer om vurdering

Prosjektinnlevering skal være i henhold til spesifikasjon (oppgis ved studiestart). Sluttkarakteren settes på grunnlag av to vurderingselementer: prosjekt og skriftlig eksamen. Begge delene må være bestått hver for seg.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen.

Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført. Individuell vurdering på prosjektet kan gis. Deltakelse på prosjektmøter med veiledere, devops-workshop og en presentasjon knyttet til prosjektet er obligatoriske.

Ny/ utsatt eksamen: Skriftlig eksamen: August. Prosjekt: ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Lærebok/pensum oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATA1002 10.0 HØST 2019
IDATG1002 10.0 HØST 2019
DCST1008 7.5 HØST 2020
TDAT1006 10.0 HØST 2020
INFT2005 3.7 HØST 2020
IDATT1005 7.5 HØST 2023
IDATA1005 7.5 HØST 2023
IDATG1005 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Ingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 55/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU