course-details-portlet

IDATA1002 - Systemutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 55/100 3 timer E
Oppgave 45/100

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema: Introduksjon til systemutvikling, objektorientert analyse og design, Unified Modeling Language (UML), smidig utviklingsmetodikk, visjon- og kravanalyse, programvarearkitektur- og design, dokumentasjon, testing, risikoanalyse, brukermedvirkning, menneske-maskin-interaksjon, prototyping, brukertesting og prosjekt.

Læringsutbytte

KUNNSKAP Kandidaten skal:

 • kunne gjøre rede for prinsippene for iterativ, inkrementell og smidig systemutvikling (I)
 • ha satt seg inn i hvordan et prosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres
 • kunne gjøre rede for ulike typer tester og teststrategier
 • kjenne til grunnprinsipper innen programvare-arkitektur og design
 • kjenne til grunntrekk innen menneske-maskin-interaksjon
 • kjenne til prinsippene for universell utforming (E)
 • kjenne til særpregene ved profesjonsetikk for systemutviklere (E)
 • kunne gjøre rede for personvernforordninger (GDPR) (E)

FERDIGHETER

Kandidaten skal:

 • kunne bruke smidige systemutviklingsmetoder til å utvikle et informasjonssystem (I)
 • kunne modellere informasjonssystemer med anvendelse av Unified Modeling Language (UML)
 • kunne definere og dokumentere informasjonssystemets visjon og krav
 • kunne bruke krav til å utforme og gjennomføre tester av programvaren
 • kunne bruke metoder og verktøy for å planlegge, organisere og styre prosjekter (D)
 • kunne utvikle programvare i henhold til prinsippene for universell utforming (E)

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten skal:

 • kunne jobbe i henhold til anerkjent profesjonsetikk for systemutviklere (E)
 • kunne jobbe effektivt og målrettet i et team mot et felles mål (E)
 • kunne dele og formidle informasjon og kunnskap med teamdeltakere og oppdragsgivere (E)
 • ha utviklet gode skrive- og framstillingsferdigheter både på norsk og engelsk
 • ha praktisk erfaring med å anvende programmeringskompetanse i samspill med systemutviklingsmetoder for å løse virkelighetsnære problemstillinger (E, I)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjekt, gruppevis veiledning og workshops.

Obligatoriske aktiviteter

 • Veiledningsmøter, devops workshop og prosjektpresentasjoner

Mer om vurdering

Prosjektinnlevering skal være i henhold til spesifikasjon (oppgis ved studiestart). Sluttkarakteren settes på grunnlag av to vurderingselementer: prosjekt og skriftlig eksamen. Begge delene må være bestått hver for seg.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen.

Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført. Individuell vurdering på prosjektet kan gis. Deltakelse på prosjektmøter med veiledere, devops-workshop og en presentasjon knyttet til prosjektet er obligatoriske.

Ny/ utsatt eksamen: Skriftlig eksamen: August. Prosjekt: ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Forkunnskapskrav

Krever at man er tatt opp på studiet Bachelor i ingeniørfag - data ved NTNU.

Kursmateriell

Lærebok/pensum oppgis ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATG1002 10.0 HØST 2019
IDATT1002 10.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 45/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 55/100 E 11.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 55/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU