course-details-portlet

IDATA1001 - Programmering 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema:

I delemnet Programmering skal vi se nærmere på:

 • grunnleggende objektorientert programdesign og objektorientert programmering - begreper innen objektorientering (klasser, klassehierarki, objekter og innkapsling)
 • modellering/ design - datatyper, betingelser, valg, løkker, logiske og aritmetiske uttrykk, innlesing og utskrift
 • tabeller, lister og samling
 • samarbeid mellom objekter
 • introduksjon til integrerte utviklingsmiljø (IDE) og debugging

I delemnet Datamaskinarkitektur skal vi se nærmere på:

 • de viktigste komponentene og deres oppbygging og virkemåte.
 • systemarkitektur og moderne prosessorarkitektur,
 • tallsystemer, datarepresentasjon og data-aritmetikk
 • introduksjon til digital elektronikk og boolsk algebra.

Læringsutbytte

Kunnskap : Kandidaten skal:

 • kunne oppdatere sin kunnskap innen fagområdet
 • kunne forklare hva et program er 
 • har kunnskap om enkle prinsipper innen objektorientert programmering som innkapsling, modularisering og samhandlende objekter
 • kunne forklare hva som menes med en lagdelt arkitektur og hvorfor det er viktig i programvaredesign
 • kunne forklare prinsipper for god kodedesign (kobling/ kohesjon), kodekvalitet og god kodestil
 • har kunnskap om typiske disipliner i programvareutvikling (livssyklusen til et program som design, utvikling og testing) på et overordnet nivå
 • kunne modellere klassediagram som består av flere klasser og kunne gjøre rede for grunnleggende diagrammer i UML (aktivitetsdiagram, klassediagram, sekvensdiagram, pakkediagrammer)
 • har kunnskap om de viktigste komponentene i datamaskinen og hvordan de samvirker
 • kunne forklare representasjon av de viktigste datatypene og hvordan datamaskinen prosesserer dem 
 • kunne forklare hvordan hovedkomponentene samspiller og hvordan de konfigureres for best mulig pris/ytelses-forhold (systemarkitektur).

Ferdigheter : Kandidaten skal:

 • kunne sette opp programmiljø for å utvikle, teste og kjøre objektorienterte programmer
 • kunne lage strukturert, oversiktlig og godt dokumentert programkode basert på prinsipper for god kodedesign 
 • kunne anvende klasser, kontrollstrukturer og samarbeid mellom objekter
 • kunne anvende klasser fra biblioteker og finne fram i API-dokumentasjon
 • kunne anvende grunnleggende objektorientert tankegang til å analysere og løse enklere problemer

Generell kompetanse. Kandidaten skal:

 • kan forklare og gjøre bruk av sin kunnskap både innen hvert enkelt tema i faget og på tvers av temaene.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsaktiviteter for hver uke: - Undervisning med faglærer med bruk av studentaktive læringsformer som for eksempel: Studentaktivt arbeid med lærerstyrte programmeringsoppgaver, bruk av omvendt klasserom med studentpresentasjoner - Veiledning på programmeringslab med læringsassistenter og veksling mellom individuell veiledning og godkjenning av programmeringsøvinger

Obligatoriske aktiviteter:

 • Programmering: Det vil bli gitt obligatoriske øvinger, hvorav 90 % må være godkjent for å gå opp til eksamen. Obligatorisk oppmøte på lab for å få godkjent øvingene.
 • Datamaskinarkitektur: Prosjektrapport

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektrapport - Datamaskinarkitektur

Mer om vurdering

Vurderingsform: Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår et programmeringsprosjekt og et refleksjonsnotat. Det gis tilbakemeldinger i løpet av semesteret på innholdet i mappen. Ved frivillig gjentak, ikke-bestått eller gyldig fravær, må hele mappen tas på nytt ved neste gjennomføring av emne.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Krever at man er tatt opp på studiet Bachelor i ingeniørfag - data ved NTNU

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDAT1001 6.0 HØST 2019
IDATG1001 10.0 HØST 2019
IDATT1001 10.0 HØST 2019
TDAT1003 4.0 HØST 2019
AIS1002 6.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100

Utlevering
12.12.2022

Innlevering
13.12.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU