course-details-portlet

ID302809 - Informasjonssikkerhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 A

Faglig innhold

Grunnleggende om informasjonssikkerhet:
Terminologi
- Integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet

Tekniske vurderinger knyttet til informasjonssikkerhet:
- Lagring og bruk av digitale opplysninger
- Brannmurer, bakdører, virus, sikkerhetshull osv.
- Krav til sikkerhetssystemer
- Risikovurderinger
- "Single point of failure", sikkerhetskopiering og fysiske sikringstiltak

Organisatoriske problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet:
- Identifisere den menneskelig faktoren innen informasjonsikkerhet
- Sikkerhet som del av bedriftsledelsen
- Risikovurdering og "information assets management"
- Bredden i trusler og sikkerhetsproblemer
- Konflikten mellom sikkerhet og brukervennlighet

Forankre sikkerhetsarbeidet i hele organisasjonen:
- Standarder, lover og forskrifter

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- vite hva informasjonssikkerhet betyr 
- kjenne til og forstå de sentrale begrepene innenfor området
- ha god forståelse for den verdien informasjon og velfungerende informasjonssystemer representerer for virksomheter
- vite om aktuelle trusler mot informasjonssikkerheten
- ha gode kunnskaper om lover og forskrifter for informasjonssikkerhet
- kjenne til anerkjente metoder og standarder for arbeid med informasjonssikkerhet
- vite om relevante tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 

Ferdigheter:
- gjennomføre en risikoanalyse for en tenkt virksomhet (case)
- anbefale relevante og effektive tiltak for å øke informasjonssikkerheten
- utarbeide en beredskapsplan for en tenkt virksomhet (case)
- etablere tilstrekkelig sikkerhet i begrensede driftsmiljøer (lab)

Kompetanse:
- være i stand til å oppdatere sine kunnskaper om informasjonssikkerhet
- formidle sine kunnskaper om informasjonssikkerhet til personer uten IT-faglig bakgrunn

kunne kommunisere om emnet med en virksomhets strategiske ledelse

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Temaforelesninger, casestudier og øvinger.   

Obligatoriske arbeidskrav:
Alle obligatoriske case/øvinger og semesteroppgaven/prosjektet skal være levert for å få mappen vurdert til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter:
3-5 obligatoriske oppgaver. Alle obligatoriske oppgaver må godkjennes for å få tilgang til eksamen, og de er en del av mappen.

Mer om vurdering

Mappevurdering. Mappen skal bestå av et gitt antall casestudier/øvinger og en semesteroppgave/prosjekt. Karakteren settes ut fra en helhetsvurdering av mappen. Dersom det er tvil om karaktersettingen kan studenten bli innkalt til en avklarende muntlig eksamen for å forsvare innholdet i mappen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Automatiseringsteknikk (017AU)
Dataingeniør (004DA)

Kursmateriell

Obligatorisk:
1. Principles of Information Security (6th ed) Course Technology-Cengage Learning, 2018, ISBN-13 9781337102063. Michael E. Whitman and Herbert J. Mattord.

2. Håndbok i datasikkerhet - informasjonsteknologi og risikostyring (4. utgave) Tapir Akademisk Forlag, 2019, ISBN 978-82-450
2789-1.Torgeir Daler, Roar Gulbrandsen, Tore Audun Høie og Torbjørn Sjølstad.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 A

Utlevering 12.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU