IB303916 - VA renseteknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Status av vannressurser i Norge og internasjonalt.

Vannforsyning i spredt og tett bebyggelse.

Lover, forskrifter og utslippstillatelser i Norge og EU.

Biologiske (patogene organismer) og kjemisk forurensning.

Vannkjemi og biologi.

Vannkvalitet og analyseparameter.

Reaktorhydraulik og kinetikk teori for vann-og avløp rensing prosesser.

Mekanisk, biologiske og kjemikaler renseprosess for vann og avløp: sidementering, koagulering, flokkulering, filtrering (membran og biologiske), ozon, adsorpsjon, ionebytting, UV-bestråling. 

Renseprosess valg og kombinasjoner.

Prosess-simuleringsprogram for vann-og avløp anlegg.

Vann-og avløp rensesystemer for spredt bebyggelse.

Vann-og avløp rensesystemer i skip.

Renseteknikk for overvann.

Slam behandling og gjenbruk av avløpsvann.

Modellering av barriere og risikovurdering for vann-og avløpsystemer.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Kunnskap om nasjonale og internasjonale utfordringer innen vann og avløp.

Kunnskap om ulike mikrobielle og kjemiske forurensninger i for vann og avløp.

Kunnskap om hvordan drikkevann og avløpsvann skal behandles.

God kjennskap til lokale, nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og retningslinjer som angir valg av ulike vann- og avløpsrenseprosesser.

Kunnskap om viktige prinsipper, konsept og teorier som angir designprosesser for vann- og avløpsrenseanelgg.

Kunnskap om ressursene i avløpsvann/slam, og renseteknologier for å resirkulere disse ressursene til beste for samfunnet.

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kunne bruke programvare og verktøy for å vurdere de helsemessige og miljømessige konsekvensene av vann- og avløpssystemer (eks @Risk og GEMSS).

Kunne gjennomføre selvstendige felt- og laboratorieforsøk i planlegging og utforming av konvensjonelle og desentraliserte vann- og avløpsanlegg.

Kunne anvende sentrale teorier og prinsipper for utforming og valg av hensiktsmessig teknologi innen vann- og avløpsrensing.

Kunne bruke programvare og verktøy for å designe, simulere og optimalisere ulike renseprosesser for vann og avløp (eks STOAT og WATPRO).

Kunne designe anlegg for håndtering og behandling av overvann i bebygde områder og langs veier.

Kunne skrive og kommunisere tekniske rapporter godt og effektivt.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kunne velge, planlegge og utforme et hensiktsmessig vann- og avløpsrenseanlegg for en gitt lokalitet og budsjett i henhold til gitte forskrifter, retningslinjer og kostnadsrammer.

Kunne arbeide i tverrfaglige team innen vann- og avløpshåndtering.

Kunne bidra til utvikling av god praksis for vann- og avløpsrensing gjennom deltakelse i dialoger innen fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesinger og selvstendig studium. Øvingsoppgaver/prosjekter og befaring til byggeplass.Dette emnet har flere komponenter som omfatter forelesninger, individuelle øvingsoppgaver og samarbeidprosjekter i små grupper, bruk av vitenskapelige litteraturresurs, ekskursjon til vann og avløp anlegg.  Laboratoriearbeid knyttet til vann og avløp renseprosess.  Øvinger med prosess simuleringsprogram. Øvinger med barriere og risikovurdering program.

Deler av emnet vil bli undervist på engelsk.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Flere mindre gruppeoppgaver samt en større individuell oppgave. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente innen oppsatte frister for å få tilgang til eksamen. Alle oppgavene samles i en mappe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksam

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til ingeniørutdanning eller Fagbrev/Generell studiekompetanse med relevant faglig praksis.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00 F424 - Eget rom , G326
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.