course-details-portlet

IB303712 - Studiepoenggivende praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Prosjektplanlegging, praksisplan, fremdriftsplan

Problemanalyse og avgrensning

Fremdriftsrapporter/statusanalyser

Dokumentasjon/avsluttende rapport

Studiepoenggivende praksis skal være et selvstendig arbeid utført ved en ingeniørbedrift/virksomhet.Formålet med emnet er å gi studenten innblikk og erfaring fra en ingeniørarbeidsplass som er relevant i forhold til studiet. Emnet består av praksis som gjennomføres i virksomheten. Det skal utarbeides en rapport fra praksisperioden.

Praksisens omfang skal minst være 20 dager.

Det skal utarbeides en praksisplan.

Studenten skal daglig føre logg for oppmøte og utført arbeid.

Studenten skal levere praksisrapport/sluttrapport som angitt i praksisplanen.

Både virksomheten og høgskolen skal stille med kontaktperson/veileder for praksisstudenten.Praksisplassen er formelt godkjent ved signering av avtale mellom virksomhet, høgskole og student.Det er utarbeidet en praksisplassveiledning for student og virksomhet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Ha kunnskap om hvordan en ingeniør-bedrift/organisasjon organiseres eller hvordan et forskningsprosjekt gjennomføres.

Ha praktisk kunnskap om ulike arbeidsteknikker og produksjonstekniske hjelpemidler eller forskningsmetoder.

Ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet.

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kan integrere teori og praksis i reelle ingeniørfaglig arbeid.

Kan sammenstille og utdype kunnskaper og ferdigheter tilegnet seg i studiet

Kan bidra til løsning av ingeniørfaglige problemstillinger

Læringsutbytte - Kompetanse:

Har erfaring i ingeniørers arbeidsoppgaver og yrkesutøvelse

Har innsikt i praktiske problemstillinger i arbeidssituasjoner.

Kan dokumentere prosjektarbeidet på en korrekt faglig/vitenskapelig måte

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Kompetanse tilegnes gjennom aktiv deltakelse i praktisk og teoretisk arbeid i en ingeniørbedrift/virksomhet.   

Obligatoriske arbeidskrav:

Studenten skal:

Utarbeide en praksisplan i samarbeid med veileder ved virksomheten.

Føre løpende logg/dagbok med timeliste. Timelisten skal signeres/godkjennes av veileder/kontaktperson ved virksomheten.

Skrive sluttrapport etter endt praksisperiode.

Sluttrapporten skal inneholde følgende vedlegg:

Praksisplan

Logg med timeliste

Attest/notat fra virksomheten som dokumentasjon for utført praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Karakterfastsettelsen baseres på rapport med vedlegg.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)

Forkunnskapskrav

Bestått minimum 110 studiepoeng

Studenter med bakgrunn teknisk fagskole:

Bestått minimum  50 studiepoeng.

Det skal foreligge en formell avtale mellom Høgskolen i Ålesund og praksisinstitusjonen/virksomheten.Arbeidet skal normalt utføres individuelt, men kan gjennomføres som gruppearbeid etter søknad.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IE300217 10.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU