IB303512 - Forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Forvaltning, drift og vedlikehold innen Vann- og avløpssektoren;
Forvaltningsnivå, lover og forskrifter, drifts- og vedlikeholdsoppgaver, ROS-analyse,internkontroll og HMS.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Tilegning av kunnskap for planlegging, gjennomføring, forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpssystem.
Tilegning av kunnskap om gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, standarder og normer innen forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpssystem.

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kandidaten får kunnskaper om forvaltning, drift og vedlikehold av vann- og avløpssystem. Kandidaten har forståelse for betydningen av god planlegging og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgaver, samt konsekvensene om dette mangler.

Kandidaten har ferdigheter til å kunne vurdere og sammenligne ulike tiltak med sikte på drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet.

Kandidaten innehar kompetanse for innkjøp av tjenester og produkt, samt opprettholde et kvalitetessikringssystem for leverte tjenester og produkt.

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kunne delta i teoretisk utrednings- og praktisk planleggings-og prosjekteringsarbeid.

Kandidaten behersker fagterminologien og kan kommunisere med personer innen fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og befaringer. Obligatoriske innleveringer og prosjektoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)
Vann- og miljøteknikk (561VM)

Kursmateriell

Deler av lærebok Norsk Vann; Vann- og avløpsteknikk, Norsk Vann.
Presentasjoner og materiell fra forelesninger og befaringer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 13.12.2017 A435
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.