course-details-portlet

IB303312 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er delt opp i to deler.

Forprosjektfase hvor kandidaten introduseres til oppgave og arbeidsmetodikk i et prosjekt.

Kandidaten skal gjennom gruppearbeid og øvelser utforme et endelig forprosjekt, med klare mål for eget arbeid.

Undervisningstema i denne fasen er: Prosjektarbeid som arbeidsform/Valg av oppgave og oppdragsgiver/Datainnsamling/ Prosjektering/Veiledning/Presentasjon av resultat.

Forprosjektet skal godkjennes av oppnevnt veileder.

Selve Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid, med faste rutiner for møter og veiledning.

 Studenten kan velge mellom oppgaver gitt fra fagområdet eller selv velge tema og oppdragsgiver fra lokalt næringsliv.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

gjennom bachelorprosjektet dokumentere å ha satt seg inn i ny kunnskap innen et selvvalgt tema

kjenne vanlige arbeidsmåter og rutiner både for planlegging og gjennomføring av bygge- eller planprosjekt på forskjellig nivå

kjenne forskjellige måter å organiserer prosjektarbeid som teamarbeid

kjenne metoder for kreativ problemløsning og innovative prosesser

kjenne vanlige fagkilder og kunne innhente, analysere og bruke opplysninger fra disse

kjenne fagspesifikke krav til skriftlig og tegnet dokumentasjon

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne aleine og sammen med andre, fullføre en kompleks oppgave innenfor sitt fagfelt i et avgrenset tidrom

kunne presentere et utredningsarbeide på en akseptabel måte, både skriftlig og muntlig

ha erfaring med å arbeide i nær kontakt med næringsrelatret virksomhet

gjennom bachelorprosjektet dokumentere å ha satt seg inn i nye ferdigheter innen et selvvalgt tema.

kunne bruke dataverktøy inn mot en større oppgave

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunne se tekniske løsninger i en økonomiske, organisatoriske og miljømessige sammenheng

kunne forstå og praktisere profesjonell og etisk ansvarlighet

ha bevissthet om problemtillingens konsekvenser i en samfunnsmessig sammenheng

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forprosjektet vil være delvis lærerstyrt, med forelesninger og øvelser.

Hovedprosjektet utføres som et selvstendig arbeid der kandidaten har ansvar for framdrift i eget arbeid. Hver gruppe har sin faste veileder.

    

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende rapporter/presentasjoner skal innleveres etter fastsatte frister:

Forside til forprosjektrapport (oppdragsgiver, studenter, tema etc )

Avtale om  Bacheloroppgave (avtale mellom oppdragsgiver, høgskole og studenter)    

Forprosjektrapport (etter fastsatt mal)      

Fremdriftsrapporter (fast skjema)

Bacheloroppgaven med:

Presentasjon av oppgaven ved hjelp av 3-4 Powerpoint sider

En plakat (poster) i A0 format

Presentasjon av Bacheloroppgaven i plenum (felles), ca. 25 min

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Alle obligatoriske skriftlige rapporter med vedlegg vurderes.Vurderingene legger vekt på: 

faglig originalitet og dybde.

tekniske løsninger og beregninger.

problemdefinisjon, metodegrunnlag, vurdering av resultater i forhold til problemstillingen og begrunnet konklusjon.

selvstendig arbeidsinnsats.

evne til kritisk vurdering av eget arbeid.

korrekt og ryddig dokumentasjon

Bacheloroppgaven med vedlegg leveres i INSPERA i eget innleveringsrom som en pdf fil og tilhørende mal. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Neste semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)

Forkunnskapskrav

Det kreves bestått eksamen i alle fag fra 1.år og minimum 50 studiepoeng fra 2.år i henhold til studieplanen for programmet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 20.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU