IB205214 - Veg- og arealplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Grunnprinsipp for bygging og dimensjonering av veger og gater.  

Geometrisk utforming av veger og gater.

Linjeberegning og tverrprofilutforming.

Dimensjonering og masseberegning.

Vegens oppbygging, materialbruk. Laboratorieundersøkelser.

Vegnormalen N100 Veg- og gateutforming, V120 Premisser for geometrisk utforming og N200 Vegbygging.

Vegens betydning i areal-og ressursplanlegging og planleggerens rolle.

Vegutforming og kommunale plan - og beslutningsprosesser.

Konsekvensanalyse i vegplanlegging

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

kjenne bakgrunnen for bestemmelsene i vegnormalene N100 og N200,

ha grunnleggende kunnskap om prinsippet for geometrisk utforming og teknisk utførelse av veger og gater

ha innsikt i sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger innen vegplanlegging lokalt, regionalt og nasjonalt

kjenne de administrative og politiske forvaltnings-og beslutningsnivå i Norge og primærkommunens ansvar i planhierarkiet

      

Læringsutbytte - Ferdigheter:

dimensjonere og konstruere veger og gater i henhold til gjeldende krav til materialer, linjeføring, miljø og estetikk

framstille plan- og profiltegninger av veger og veganlegg

anvende faglig kunnskap innenfor praktiske og teoretiske problemstillinger innen areal- og vegplanlegging

utføre registrerings-og analysearbeid i forbindelse med planleggings-og utredningsoppgaver

utføre enkle planoppgaver etter plan-og bygningsloven

               

Læringsutbytte - Kompetanse:

bruk av faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk for planlegging, prosjektering og bygging.

søke, behandle og vurdere informasjon kritisk

beherske fagområdets normer for dokumentasjon

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, og litteraturstudier som grunnlag for individuelle øvelser og oppgaver/gruppearbeid. Befaringer og bedriftsbesøk kombinert med teoretiske og praktiske oppgaver og en avsluttende prosjektoppgave som utføres som gruppearbeid.                

Obligatoriske arbeidskrav:

Digital arbeidsmappe (portefølje) som skal inneholde obligatoriske arbeidskrav fra hele semesteret. Oppgaver blir kunngjort på e-læringsverktøy. Oppgavene vil være knyttet til fagets temaer og kan være individuelle oppgaver eller gruppearbeider. Alle oppgavene må leveres innen oppgitte frister og være godkjente for å få tilgang til skriftelig eksamen.Mappen inneholder inntil 6 oppgaver/øvinger (individuelle eller i gruppe)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen. Oppgavene/øvingene i mappen må være godkjente før en får adgang til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (003BY)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Veiledere, Miljøverndepartementet, Lenker på fronter
Helge Fiskaa: Fysisk detaljplanlegging, NTNU (2012), ISBN: 978-82-7259-128-0, Kap. 1- 12 og kap.14
Oversiktsplanlegging, veg og transportplanlegging etter plan-bygningsloven, Statens Vegvesen (2014), ISBN: 82-7207-507-7, Supplerer fysisk detaljplanlegging

Tillegg:

Lovverk, Lenker på fronter

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.