HVUT8047 - Opplevelser, reaksjoner samt etiske problemstillinger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Gruppeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

• Fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved akutt og/eller kritisk sykdom
• Stress, mestring og mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
• Kriser og kriseintervensjon
• Sorg, sorgreaksjoner og sorgarbeid
• Flerkulturell forståelse av sykdom og død
• Kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende i alvorlige og/eller kritiske situasjoner, og kommunikasjon i det samarbeidende team.
• Bevisstgjøring og håndtering/bearbeiding av egne følelser og holdninger i arbeidet med akutt og/eller kritisk syke
• Forebygging av utbrenthet
• Etiske dilemma relatert til pasientmålgruppe

Læringsutbytte

Kunnskaper
• Har inngående kunnskap om og forståelse for opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt og / eller kritisk sykdom og pleie/behandling
• Har inngående kunnskap om flerkulturelle perspektiv
• Har inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling med mennesker som er alvorlig syke, døende og deres pårørende
• Har inngående kunnskap om og redskap til å analysere egne reaksjoner i møte med mennesker i krise og sorg
• Har inngående kunnskap om pasientmålgruppens sårbarhet og sammensatte behov for medisinske og sykepleiefaglige tjenester
• Har inngående kunnskap om etiske problemstillinger relatert til pasientmålgruppe

Generell kompetanse
• Har høy etisk standard og omsorgsfull, systematisk og velbegrunnet praksis.
• Kan analysere og vurdere relevante etiske problemstillinger og argumentere for pasienters og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø og i et tverrfaglig samarbeid mellom mange yrkesgrupper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium og gruppearbeid

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått".

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Akuttsykepleie (SPVAKS1)
Avansert klinisk sykepleie (SPVAKSPL)
Sykepleie (Anestesi, Barn, Intensiv og Operasjon) (SPVSYK)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav.

Kursmateriell

Gjøres kjent på læringsplattform før semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Gruppeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
15.01.2018

Innlevering
18.01.2018

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
09.04.2018

Innlevering
12.04.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.