HVER2008 - Psykisk helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

* Psykiske lidelser
* Diagnosekriterier
* Behandlingstrategier
* Velferdstjenester
* Rehabilitering og bistand til personer med psykiske lidelser
* Psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser

Læringsutbytte

Kunnskap
Kunnskap om psykiske lidelser; hos unge, voksne og personer med psykisk utviklingshemning
Kunnskap om behandlingstilbud
Kunnskap om velferdstjenester
Kunnskap om forebyggende og helsefremmende faktorer som kan bedre brukeres psykiske helse og livskvalitet
Kunnskap hvordan psykiske lidelser påvirker dagliglivet til pasient/bruker

Ferdigheter
Gjennkjenne psykiske helseutfordringer
Gjennkjenne behov for tverrfaglig samarbeid
Redegjøre for hyppig forekommende tilleggsdiagnoser ved utviklingshemming
Beskrive og forklare begrepet psykisk helse, og risikofaktorer og kjennetegn ved psykiske lidelser

Generell kompetanse
Har faglig innsikt og viser evne og forståelse av rollen som kyndig medspiller
Har kompetanse i tverrfaglig samarbeid
Kjenner til lovgrunnlag for tjenester som gis til målgruppen og drøfter aktuelle etiske utfordringer ved utforming av tjenestetilbud
Kjenner til faglige og etiske problemstillinger knyttet til diagnostisering og utforming av tilbud til mennesker med psykiske lidelser

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, gruppearbeid, forelesninger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Bestått første år av bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.
Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 08.02.2018 09:00 207A , 207B , 309 , 211 , 218 , 219 , 228 , 322
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 12.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.