HV400416 - Veiledning i utdanning og yrkesliv

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

1. Karriereveiledning gjennom livet
Karriereveiledning - læring i et livsløpsperspektiv 
Livsfortellinger som grunnlag for selvforståelse og identitetsutvikling
Verdier, valg og positiv usikkerhet
Karriereutvikling - ressurser og muligheter

2. Veiledning av studenter i praksis
Praksisfeltet som læringsarena 
Studenters behov, engasjement og læring i praksis
Praksisveileders betydning og ansvar
Etiske og juridiske perspektiv på veiledning i praksis

3. Veiledning av nye og erfarne profesjonsutøvere 
Fra student til profesjonell yrkesutøver 
Veilders betydning og etiske ansvar 
Utvikling av profesjonell yrkesidentitet 
Arbeidsfellesskapet som læringsarena

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Ved fullført emne har studenten:

-kunnskap om karriereveiledning i et livsløpsperspektiv
-kunnskap om livsfortellinger som grunnlag for selvforståelse og bevisste valg  
-kunnskap om studentveiledning og praksis som arena for profesjonskvalifisering 
-kunnskap om arbeidsfellesskapet som læringsarena for nye og erfarne profesjonsutøvere

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Ved fullført emne kan studenten:

-planlegge, lede og evaluere veiledning med fokus på ressurser og utviklingsmuligheter
-be om og ta imot respons på egen veiledning
-reflektere kritisk over egen praksis som veileder
-gjennomføre litteratursøk, samt presentere og diskutere forskning og fagkunnskap

Læringsutbytte - Kompetanse:
Ved fullført emne har studenten:

-kompetanse til å legge til rette for læring og utvikling i ulike veiledningskontekster
-kompetanse til å gi rom for flerstemmighet i veiledning
-bevissthet om betydningen av gjensidig læring 
-innsikt i veileders makt, påvirkningsmuligheter og etiske ansvar

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Studentaktive læringsformer blir vektlagt. Det blir vekslet mellom undervisning, veiledning, drøfting i grupper og plenum. Praktiske øvelser og studentstyrt seminar med diskusjon av læringserfaringer og relevant teori vil også være pedagogiske metoder i studiet. Studentene organiseres i faste studiegrupper og samarbeider om ulike læringstema både på og mellom studiesamlinger. Video blir brukt som læringsverktøy.    

Obligatoriske arbeidskrav:

En individuell fagtekst med et omfang på 1200 ord (+/-10%).
Læringserfaringer skal presenteres og diskuteres i studentstyrt seminar.
Det er krav om minimum 80 % deltagelse på studiesamlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurdering av emnet er en prosjektrapport på 2500 ord (+/-10 %). Hver student planlegger, gjennomfører og evaluerer en veiledningssamtale. Studenten gjør videoopptak av samtalen, og videopptaket danner grunnlag for analyse og prosjektrapport. Det blir gitt veiledning underveis i prosessen. Det blir gjennomført muntlig høring knyttet til prosjektrapporten. Ved ny og utsatt eksamen gis det anledning til å forbedre rapporten. Som hovedregel gis det ikke tilbud om veiledning ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tverrprofesjonell veiledning (952K1)

Forkunnskapskrav

Bachelorutdanning og minimum ett års relevant yrkespraksis

Kursmateriell

Det vil være en fordel å disponere egen PC

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.