course-details-portlet

HSYK308P - Kliniske praksisstudier i hjemmebasert omsorg 3. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Kliniske vurderings- og beslutningsprosesser i pasientforløp i hjemmebasert omsorg.
Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende og hjemmet som arena for tilpasset informasjon, veiledning og undervisning.
Sykepleie relatert til svikt i ivaretakelse av grunnleggende behov for pasientgrupper som er brukere av hjemmebaserte tjenester.
Lover og forskrifter som regulerer kommunens virksomhet med vekt på vedtak om helsehjelp og pasientrettigheter.
Yrkesetisk kompetanse med vekt på sykepleie i pasientens hjem.
Pasientsikkerhet i sykepleieutøvelse og legemiddelhåndtering.
Forebygging i hjemmet og tilpassede velferdsteknologiske løsninger.
Kommunehelsetjenestens organisering og ledelse.
Tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid.
Fagutvikling og forskning.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP:
Har kunnskap om kommunens organisering og ledelse av hjemmebasert omsorg.
Kan gjøre rede for relevante lover og forskrifter som regulerer kommunehelsetjenesten og pasientens rettighet til nødvendig og forsvarlig helsehjelp.
Har kunnskap om kommunikasjon og forstår betydning av informasjon og veiledning til pasienter og pårørende som mottar hjelp i hjemmet.
Kan analysere pasientens sykdomsbilde og tilstand og forstår hvordan sykdomsbilde og behandling innvirker på ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov.
Har kunnskap om å identifisere hjelpebehov og ressurser og hva som fremmer helse hos enkeltpasienter.
Har kunnskap om aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering på arbeidsstedet.
Har kunnskap om dokumentasjon i kommunens dokumentasjonssystem.

FERDIGHETER
Er selvstendig i utøvelse av sykepleie og ivaretar pasientens behov for sykepleie i eget hjem.
Anvender relevant kunnskap i utøvelsen av sykepleie.
Deltar i og gir individuelt tilpasset informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende.
Kommuniserer og samhandler målrettet med pasienter og pårørende og ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning.
Håndterer legemidler på en forsvarlig måte under veiledning.
Deltar i utøvelse av forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover.
Viser selvstendig i dokumentasjon av planlagt og gjennomført sykepleie.
Deltar i tverrfaglig samhandling.
Anvender relevante resultater kunnskap, forskning og utviklingsarbeid i sykepleieutøvelsen.
Bidrar til å utvikle kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.
Deltar i planlegging og ledelse av sykepleie til en gruppe pasienter.

GENERELL KOMPETANSE
Reflekterer over egen fagutøvelse og etiske problemstillinger i hjemmet.
Viser evne til en ivaretakende og omsorgsfull atferd i samhandling med hjelpetrengende og viser en etisk bevisst holdning.
Forstår betydningen av kunnskap og forskning i utøvelsen av sykepleie.
Tar ansvar for egen læring og studiesituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Deltar i undervisning og ferdighetstrening i HHLR
Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende
Deltakelse i arbeidsfellesskapet med medarbeidere fra egen faggruppe og fra andre faggrupper
Studenten skal utarbeide plan for oppnåelse av læringsutbytte
Studenten utarbeider skriftlig selvvurdering i forbindelse med midt og sluttvurderinger
Deltar i refleksjonsgruppe med lærer
Bruk av læringslogg
Individuell skriftlig oppgave
Egne studier av relevant fag og forskningslitteratur

Det kan søkes om å få gjennomført praksisemnet ved en av våre internasjonale samarbeidsinstitusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte
  • Tverrsam
  • Arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Individuell vurdering. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20% kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.

I praksisstudieperiode høst og vår ( P4 og P5) er det én obligatorisk individuell skriftlig oppgave og ett obligatorisk arbeidskrav per praksisperiode.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. TVERRSAM, som er nærværpliktig timeplanfestet undervisning må være Godkjent for at studenten skal kunne få P5 vurdert til Bestått. Nærmere beskrivelse av obligatoriske aktiviteter finnes på læringsplattformen. Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
5. semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår, unntatt HSYK2004 Sykepleie 2. år, må være fullført og bestått.
6. semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår og et praksisemne på 3. studieår må være fullført og bestått.

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med.

 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering 22.09.2020

Innlevering 22.09.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 13:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering 22.03.2021

Innlevering 29.03.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 27.06.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU