course-details-portlet

HSYK307P - Kliniske praksisstudier i kirurgisk fagområde 3. studieår

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100 10 uker

Faglig innhold

Ivaretagelse av pasientens grunnleggende behov i et pre- per- og post operativt forløp Pre- per- og postoperativ sykepleie Kliniske vurderings- og beslutningsprosesser Kommunikasjon og samhandling Informasjon, veiledning og undervisning Helsefremmende og forebyggende sykepleie til kirurgiske pasienter Lover og forskrifter Pasientsikkerhet Legemiddelhåndtering Yrkesetisk kompetanse Tverrfaglighet, tverrprofesjonelt samarbeid og samhandling på tvers av forvaltningsnivå Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

KUNNSKAPER - har kunnskap om hvordan akutt, kritisk og kronisk sykdom virker inn på grunnleggende behov i et pre- per- og postoperativt forløp - har kunnskap om kliniske vurderings- og beslutningsprosesser i sykepleieutøvelsen- har kunnskap om gjeldende lovverk- har kunnskap om aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering

FERDIGHETER- ivaretar pasientens behov for sykepleie gjennom et pre- per- og post operativt forløp- viser selvstendighet i anvendelse av sykepleieprosessen og deltar aktivt i planlegging og utøvelse av sykepleie til to eller flere pasienter- viser selvstendighet i dokumentasjon av planlagt og gjennomført sykepleie- begrunner kliniske vurderinger og beslutninger med relevant kunnskap i samsvar med kunnskapsbasert praksis- kommuniserer og samhandler målrettet med pasienter og pårørende- tar initiativ til å gi informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende- samhandler med medarbeidere fra egen og andre profesjoner i helseteamet- deltar i samhandling på tvers av forvaltningsnivå- administrerer og leder sykepleie til en gruppe pasienter- utøver forsvarlig legemiddelhåndtering

GENERELL KOMPETANSE- utøver forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover- reflekterer kritisk over egen og andres yrkesutøvelse og etiske problemstillinger- Viser en kritisk analytisk holdning til helsetjenesten- Tar ansvar for egen læring og studiesituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Deltar på undervisning og ferdighetstrening i HHLR. Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende Deltakelse i arbeidsfelleskapet med medarbeidere fra egen faggruppe og fra andre faggrupper Veiledning Studenten skal utarbeide plan for oppnåelse av læringsutbytte Studenten utarbeider skriftlig selvvurdering i forbindelse med midt og sluttvurderinger Deltakelse i refleksjonsgruppe med lærer Bruk av læringslogg Individuell skriftlig oppgave Egne studier av relevant fag og forskningslitteratur Det kan søkes om å få gjennomført praksisemnet ved en av våre internasjonale samarbeidsinstitusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte
  • Tverrsam
  • Arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Individuell vurdering. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20% kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt. I praksisstudieperiode høst og vår (p4 og P5) er det én obligatorisk individuell skriftlig oppgave og ett obligatorisk arbeidskrav per praksisperiode. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. TVERRSAM, som er nærværspliktig timeplanfestet undervisning må være Godkjent for at studenten skal kunne få P5 vurdert til Bestått. Nærmere beskrivelse av obligatoriske aktiviteter finnes på læringsplattformen. Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp. 5. semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår, unntatt HSYK2004 Sykepleie 2. år, må være fullført og bestått. 6. semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår og et praksisemne på 3. studieår må være fullført og bestått.

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksisvurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU