course-details-portlet

HSYK306P - Kliniske praksisstudier i psykisk helsearbeid 3. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Ivaretagelse av pasientens grunnleggende behov i et pasientforløp i psykisk helsevern/ psykisk helsearbeid/ rusomsorg
Kliniske vurderings- og beslutningsprosesser innen psykisk helsevern/ psykisk helsearbeid/ rusomsorg
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesetisk kompetanse
Lover og regler som regulerer virksomheten
Legemiddelhåndtering
Informasjon, veiledning og undervisning
Tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid
Pasientens sikkerhet
Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Har kunnskap om pasientens grunnleggende behov i møte med pasienter i et akutt, kritisk og kronisk sykdomsforløp innen psykisk helse og rusomsorg
Har kunnskap om hva som fremmer helse hos enkeltpasienter
Har kunnskap om kommunikasjon og forstår betydning av informasjon og veiledning til pasienter og pårørende
Har kunnskap om pasientens sykdomsbilde og pasientens fysiske og psykiske tilstand Har kunnskap om aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering
Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer psykisk helsevern/ psykisk helsearbeid/ rusomsorg
Har kunnskap om dokumentasjon relevant for utøvelsen av sykepleie innen psykisk helsevern/ psykisk helsearbeid/ rusomsorg

Ferdigheter
Ivaretar pasientens behov for sykepleie under akutt, kritisk og kronisk psykisk sykdom
Viser selvstendighet i planlegging og utøvelse av sykepleie
Gir individuelt tilpasset informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
Anvender relevante tilnærminger i kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
Bidrar til å gjennomføre helsefremmende og forebyggende tiltak i psykisk helsearbeid og rusomsorg
Håndterer legemidler på en forsvarlig måte
Utøver forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover
Viser selvstendighet i dokumentasjon av planlagt og gjennomført sykepleie
Viser selvstendighet i tverrfaglig og tverretatlig samhandling og planarbeid
Kan anvende relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid i sykepleieutøvelse
Viser selvstendighet i administrasjon og ledelse av sykepleie til grupper av pasienter
Bidrar til å utvikle kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Generell kompetanse
Kan ivareta den enkelte pasients integritet, herunder retten til en helhetlig omsorg, retten til medbestemmelse og retten til ikke å bli krenket
Reflekterer over egen fagutøvelse og etiske problemstillinger
Arbeider kunnskapsbasert og omsorgsfullt i utøvelsen av sykepleie
Tar ansvar for egen læring og studiesituasjon
Viser en kritisk analytisk holdning til helsetjenesten

Læringsformer og aktiviteter

Deltar på undervisning og ferdighetstrening i HHLR
Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende
Studenten utarbeider plan for oppnåelse av læringsutbytte
Deltakelse i arbeidsfellesskapet med medarbeidere fra egen faggruppe og fra andre faggrupper
Veiledning
Deltakelse i refleksjonsgruppe med lærer
Bruk av læringslogg
Individuell skriftlig oppgave
Egne studier av relevant fag- og forskningslitteratur
Studenten utarbeider skriftlig selvvurdering i forbindelse med midt- og sluttvurderinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte
  • Tverrsam
  • Arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Individuell vurdering. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20% kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.
I praksisstudieperiode høst og vår ( P4 og P5) er det én obligatorisk individuell skriftlig oppgave og ett obligatorisk arbeidskrav per praksisperiode.
Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. TVERRSAM, som er nærværspliktig timeplanfestet undervisning må være Godkjent for at studenten skal kunne få P5 vurdert til Bestått. Nærmere beskrivelse av obligatoriske aktiviteter finnes på læringsplattformen. Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
5. semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår, unntatt HSYK2004 Sykepleie 2. år, må være fullført og bestått.
6. semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår og et praksisemne på 3. studieår må være fullført og bestått.

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med.

 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering 22.09.2020

Innlevering 22.09.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 13:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering 22.03.2021

Innlevering 29.03.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU