course-details-portlet

HSYK305P - Kliniske praksisstudier i medisinsk fagområde 3. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Ivaretagelse av pasientens grunnleggende behov ved akutt, kritisk og kronisk pasientforløp
Kliniske vurderings og beslutningsprosesser i et medisinsk forløp
Helsefremmende og forebyggende sykepleie til medisinske pasienter
Kommunikasjon og samhandling
Informasjon, veiledning og undervisning
Yrkesetisk kompetanse
Lover og forskrifter
Pasientsikkerhet
Legemiddelhåndtering
Tverrfaglighet og samhandling
Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Hvordan akutt, kritisk og kronisk sykdom virker inn på grunnleggende behov
Kliniske vurderings- og beslutningsprosesser i sykepleieutøvelsen
Gjeldende lovverk
Aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering

Ferdigheter
Ivaretar pasientens behov for sykepleie ved akutt, kritisk og kronisk sykdomsforløp
Viser selvstendighet i anvendelse av sykepleieprosessen og deltar aktivt i planlegging og utøvelse av sykepleie til to eller flere pasienter
Kan vurdere behov for helsefremmende og forebyggende sykepleie til pasienter i et medisinsk forløp
Viser selvstendighet i dokumentasjon av planlagt og gjennomført sykepleie
Begrunner kliniske vurderinger og beslutninger med relevant kunnskap i samsvar med kunnskapsbasert praksis
Kommuniserer og samhandler målrettet med pasienter og pårørende
Tar initiativ til å gi informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
Samhandler med medarbeidere fra egen og andre profesjoner i helseteamet
Deltar i samhandling på tvers av forvaltningsnivå
Administrerer og leder sykepleie til en gruppe pasienter
Utøver forsvarlig legemiddelhåndtering

Generell kompetanse
Utøver forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover
Reflekterer kritisk over etiske problemstillinger og egen og andres yrkesutøvelse
Viser en kritisk analytisk holdning til helsetjenesten
Tar ansvar for egen læring og studiesituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Deltar på undervisning og ferdighetstrening i HHLR
Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende
Deltakelse i arbeidsfellesskapet med medarbeidere fra egen faggruppe og fra andre faggrupper
Veiledning
Studenten skal utarbeide plan for oppnåelse av læringsutbytte
Studenten utarbeider skriftlig selvvurdering i forbindelse med midt- og sluttvurderinger
Deltakelse i refleksjonsgruppe med lærer
Bruk av læringslogg
Individuell skriftlig oppgave
Egne studier av relevant fag- og forskningslitteratur

Det kan søkes om å få gjennomført praksisemnet ved en av våre internasjonale samarbeidsinstitusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte
  • Tverrsam
  • Arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Individuell vurdering. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20% kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.
I praksisstudieperiode høst og vår (P4 og P5) er det én obligatorisk individuell skriftlig oppgave og ett obligatorisk arbeidskrav per praksisperiode.
 
Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. TVERRSAM, som er nærværspliktig timeplanfestet undervisning må være Godkjent for at studenten skal kunne få P5 vurdert til Bestått. Nærmere beskrivelse av obligatoriske aktiviteter finnes på læringsplattformen. Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
5. semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår, unntatt HSYK2004 Sykepleie 2. år, må være fullført og bestått.
6. semester: Alle emner fra 1. og 2. studieår og et praksisemne på 3. studieår må være fullført og bestått.

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med.

 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Utlevering 22.09.2020

Innlevering 22.09.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 13:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering 22.03.2021

Innlevering 29.03.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU