course-details-portlet

HSYK3003 - Bacheloroppgave i sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Sykepleieteori- og modeller
Vitenskapsteori og forskningsmetode
Fagkritiske valg og vurdering av forskning
Forskningsetikk

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har:

Kunnskap
- Kan gjøre rede for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og metoder innen sykepleiefaget
- Kan gjøre rede for forsknings- og utviklingsarbeid innen sykepleiefagets område
- Kan gjøre rede for sykepleiefagets historie, tradisjon, egenart og samfunnsoppdrag

Ferdigheter
- Kan innhente, anvende og begrunne valg av vitenskapsteori, forskningsmetode og -etikk
- Kan innhente, anvende og begrunne valg av sykepleievitenskaplige perspektiver og andre sykepleiefaglige teorier og modeller
- Kan innhente, anvende og begrunne valg av forskningsresultater, fagkunnskap og utviklingsarbeid knyttet til sykepleiefaglige problemstillinger og fremstille dette selvstendig

Generell kompetanse
- Viser forståelse for betydningen av sykepleiefagets historikk og idégrunnlag
- Viser forståelse for betydningen av en kritisk analytisk holdning i vurdering av sykepleiefaglige og forskningsetiske problemstillinger både på individ- og samfunnsnivå
- Erkjenner at egen kompetanse er begrenset, viser ydmykhet for det man ikke vet og oppdaterer kunnskapsgrunnlaget for egen praksis kontinuerlig, for eksempel ved å søke master og forskerutdanning
- Ser betydningen av å være positiv til og delta i forsknings- og fagutviklingsprosjekt i sykepleiepraksis
- Viser forståelse for å forvalte tilliten som er gitt oss fra storsamfunnet
- Viser evne til en kritisk og analytisk vurdering av fag- og forskningsbasert kunnskap
- Viser evne til å kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt over tid, alene og som deltaker i en gruppe, ut fra gitte retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, oppgaveseminarer, individuell veiledning og eget arbeid. Det er anledning til å gjennomføre feltstudier i utlandet i forbindelse med HSYK304P: Praksisstudier i utlandet. Det er anledning til å delta i instituttets forsknings- og fagutviklingsprosjekter. Dette innebærer å utarbeide en prosjektbeskrivelse, samle/bruke og anvende empiriske data, deltakelse i prosjektmøter, tre seminarer og forelesninger. Oppgaven utformes som en fagartikkel. Nærmere beskrivelse på læringsplattformen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 Bachelorseminar må være gjennomført i rekkefølge
  • Obligatorisk individuell veiledning
  • Tverrfaglig kartlegging - TverrPraks.

Mer om vurdering

Tre bachelorseminar må være gjennomført i rekkefølge for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Det innebærer at foregående seminar må være godkjent for å kunne delta på neste seminar. Ved dokumentert gyldig fravær vil studenten få tildelt arbeidskrav med muntlig fremstilling. Se nærmere beskrivelse på læringsplattformen.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Obligatorisk individuell veiledning må være gjennomført innen to uker før innlevering. Hvis obligatorisk veiledning ikke er gjennomført, vil studenten ikke kunne levere ved ordinær eksamen.
Se nærmere beskrivelse på læringsplattformen.
Obligatorisk arbeidskrav -Tverrfaglig kartlegging - TverrPraks må være gjennomført før bacheloroppgaven kan innleveres. Nærmere informasjon se læringsplattform.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet Ikke bestått.

Dersom bacheloroppgaven vurderes til Ikke bestått, må studenten levere ny besvarelse. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp (SPBSP).
Alle forutgående emner unntatt siste praksisstudieemne i 3.studieår må være fullført og bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Kursmateriell

Publiseres i semesterplan på Blackboard ved oppstart av emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Utlevering 13.10.2020

Innlevering 22.10.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 03.06.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU