course-details-portlet

HSYK206P - Kliniske praksisstudier hjemmebasert omsorg 2. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Kliniske vurderings- og beslutningsprosesser i pasientforløp.
Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende, å kunne gi tilpasset informasjon, veiledning og undervisning med hjemmet som arena.
Sykepleie relatert til svikt i ivaretakelse av grunnleggende behov. Yrkesetisk kompetanse med vekt på sykepleie i pasientens hjem
Pasientsikkerhet i sykepleieutøvelse og legemiddelhåndtering.
Forebygging i hjemmet og tilpassede velferdsteknologiske løsninger.
Kommunehelsetjenestens organisering, organisering og ledelse av tjenesten.
Tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid i kommunen.
Lover og forskrifter som regulerer kommunens virksomhet med vekt på vedtak om helsehjelp og pasientrettigheter

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:
KUNNSKAP
Har kunnskap om kommunens organisering av hjemmetjenestene.
Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer kommunehelsetjenesten.
Har kunnskap om etiske vurderinger.
Har kunnskap om kommunikasjon og forstår betydning av informasjon og veiledning til pasienter og pårørende som mottar hjelp i hjemmet.
Har kunnskap om pasientens sykdomsbilde, tilstand og behandling og forstår hvordan det innvirker på ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov.
Har kunnskap om hva som fremmer helse hos enkeltpasienter.
Forstår hvordan man identifisere hjelpebehov og ressurser og hvordan dette kan fremme helse hos pasienten.
Har kunnskap om aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering på arbeidsstedet.
Kan anvende dokumentasjonssystemet i kommunen.

FERDIGHETER
Deltar i planlegging, utøvelse og ledelse av sykepleie og ivaretar pasientens behov for sykepleie i eget hjem.
Deltar og gir individuelt tilpasset informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende.
Deltar i dokumentasjon av planlagt og gjennomført sykepleie.
Kommuniserer og samhandler målrettet med pasienter og pårørende og ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning.
Utøver helsefremmende og forebyggende sykepleie.
Deltar i utøvelse av forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover.
Håndterer legemidler på en forsvarlig måte under veiledning
Deltar i tverrfaglig samhandling
Kan anvende relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid i sykepleieutøvelsen

GENERELL KOMPETANSE
Reflekterer over egen fagutøvelse og etiske problemstillinger i hjemmet.
Viser evne til en ivaretakende og omsorgsfull atferd i samhandling med pasienter.
Forstår betydningen av kunnskap og forskning i utøvelsen av sykepleie.
Tar ansvar for egen læring og studiesituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende
Deltakelse i arbeidsfellesskapet med medarbeidere fra egen faggruppe og fra andre faggrupper
Studenten skal utarbeide plan for oppnåelse av læringsutbytte
Studenten utarbeider skriftlig selvvurdering i forbindelse med midt og sluttvurderinger
Deltakelse i veiledningsgruppe med praksislærer
Bruk av læringslogg
Individuell skriftlig oppgave
Egne studier av relevant fag og forskningslitteratur.

Mer om vurdering

Individuell vurdering. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20% kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.

I praksisstudieperioden er det én obligatorisk individuell skriftlig oppgave. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.
Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
3 .semester: Alle emner fra 1.studieår unntatt HSYK1005 Helsefremmende og forebyggende sykepleie
4. semester: Alle emner fra 1.studieår samt ett praksisstudieemne i 2. studieår

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Innlevering 18.12.2020

Innlevering 09:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU