course-details-portlet

HSYK205P - Kliniske praksisstudier kirurgisk fagområde 2. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Ivaretagelse av pasientens grunnleggende behov i et pre- per- og post operativt pasientforløp
Pre- per og post operativ sykepleie
Kliniske vurderings- og beslutningsprosesser
Kommunikasjon og samhandling
Informasjon, veiledning og undervisning
Yrkesetisk kompetanse
Lover og forskrifter
Helsefremmende og forebyggende sykepleie til kirurgiske pasienter
Pasientsikkerhet
Legemiddelhåndtering
Tverrfaglighet og samhandling
Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
- har kunnskap om hvordan akutt, kritisk og kronisk sykdom virker inn på grunnleggende behov i et pre- per- og postoperativt forløp
- har kunnskap om kliniske vurderings- og beslutningsprosesser i sykepleieutøvelsen
- har kunnskap om gjeldende lovverk
- har kunnskap om aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering

Ferdigheter
- ivaretar pasientens behov for sykepleie gjennom et pre- per- og post operativt forløp
- deltar i anvendelse av sykepleieprosessen og deltar i planlegging og utøvelse av sykepleie til enkeltpasienter
- deltar i dokumentasjon av planlagt og gjennomført sykepleie
- begrunner kliniske vurderinger og beslutninger med relevant kunnskap i samsvar med kunnskapsbasert praksis
- kommuniserer og samhandler målrettet med pasienter og pårørende
- deltar i informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
- samhandler med medarbeidere fra egen og andre profesjoner i helseteamet
- administrerer og leder sykepleie til enkeltpasienter
- utøver forsvarlig legemiddelhåndtering

Generell kompetanse
- utøver forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover
- reflekterer kritisk over egen og andres yrkesutøvelse og etiske problemstillinger
- tar ansvar for egen læring og studiesituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende
Deltakelse i arbeidsfellesskapet med medarbeidere fra egen faggruppe og fra andre faggrupper
Veiledning
Studenten skal utarbeide plan for oppnåelse av læringsutbytte
Studenten utarbeider skriftlig selvvurdering i forbindelse med midt og sluttvurderinger
Deltakelse i refleksjonsgruppe med lærer
Bruk av læringslogg
Individuell skriftlig oppgave
Egne studier av relevant fag- og forskningslitteratur.

Mer om vurdering

Individuell vurdering. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20% kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.
I praksisstudieperioden er det én obligatorisk individuell skriftlig oppgave. Nærmere beskrivelse av obligatoriske aktiviteter finnes på læringsplattformen.
Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes.
Hvis studenten får karakteren ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
3 .semester: Alle emner fra 1.studieår unntatt HSYK1005 Helsefremmende og forebyggende sykepleie
4. semester: Alle emner fra 1.studieår samt ett praksisstudieemne i 2. studieår

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100

Innlevering 18.12.2020

Innlevering 09:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU