course-details-portlet

HSYK2003 - Sykdomslære og farmakologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer E
Hjemmeeksamen 50/100 3 dager A

Faglig innhold

Generell patologi og farmakologi
Generelle patofysiologiske prosesser
Sykdomslære knyttet til sykdom og skade i
- Respirasjonsorganene
- Sirkulasjonsorganene
- Nervesystemet
- Bevegelsesapparatet
- Hormonsystemet
- Fordøyelsesorganene
- Utskillelsesorganene
- Infeksjonsforsvaret
Sykdomslære ved psykiske lidelser
Barn og sykdom
Gamle og sykdom
Undersøkelsesmetoder og diagnostiske prosedyrer
Farmakologisk, kirurgisk og annen behandling

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte:

Kunnskap

har kunnskap om årsaker, sykdomsprosesser, undersøkelser, symptomer, funn, forebygging og behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer
har kunnskap om utvalgte legemiddelgruppers virkninger, bivirkninger og interaksjoner

Ferdigheter
anvender kunnskap om årsaker, sykdomsprosesser, undersøkelser, symptomer, funn, forebygging og behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer
håndterer legemidler på en forsvarlig måte

Generell kompetanse

har evne til refleksjon og faglig vurdering
forstår sykdomsprosesser i et samfunnsmessig og epidemiologisk perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, bruk av nettbaserte læringsressurser, gruppearbeid, seminarer, workshop, ferdighetstreninger / simulering, oppgaveløsning og selvstudier

Obligatoriske aktiviteter

  • Test 1 - flervalgstest som krever 80% riktig svar for å være godkjent

Mer om vurdering

Eksamen består av to deler som hver teller 50% av samlet karakter. Begge deleeksamener må bestås for å bestå emnet.

Del 1 er en skriftlig individuell skoleeksamen i høstsemesteret. Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til skoleeksamen.

Del 2 er en skriftlig individuell hjemmeeksamen i vårsemesteret. Kandidater som stryker på begge deleksamener, må ta begge på nytt. Kandidater som stryker på én deleksamen og består den andre, trenger bare å ta opp igjen den deleksamen som ikke er bestått.

Studenter som har bestått begge deleksamener på HSYK2003, kan velge om de vil gå opp til forbedring på begge deleksamener eller bare den deleksamen som studenten er misfornøyd med karakteren på.

Eksamensbesvarelsene må skrives på et skandinavisk språk. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp (SPBSP).
HSYK1007 Anatomi, fysiologi, biokjemi og HSYK1008 mikrobiologi må være bestått.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSYK2001 10.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 E 12.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 63
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 79
SL238 Sluppenvegen 14 16
SL325 Sluppenvegen 14 1
Vår NY Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 11.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100 A

Utlevering 07.04.2021

Innlevering 09.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 50/100

Utlevering 05.01.2021

Innlevering 05.01.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU