HSOS8001 - Operasjonssykepleie fag og yrkesutøvelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

• Myndighetsområde og funksjonsansvar
• Operasjonspasienten
• Pasientrettigheter og pasientsikkerhet
• Politiske og økonomiske prioriteringer
• Juridiske rammer for helsevesen og helsepersonell
• Operasjonsavdelingen; Planløsninger / arkitektur, luft og ventilasjon, trafikk, instrumenter og apparatur
• Smittevern
• Hygieniske forhold knyttet til pasient og personale
• Desinfeksjon, rengjøring, sterilisering, sterilsentral, sterilforsyning og steril lagring
• Renhold og avfallshåndtering
• Pre- og peroperative infeksjonsforebyggende tiltak; prinsipper for preoperativ kirurgisk hånddesinfeksjon, desinfeksjon av operasjonsfelt, avdekking av operasjonsfelt,
• Kroppens normale oppbygning og funksjon
• Aktuelle medikamentgrupper
• Prinsipper for operative inngrep: generell snittføring, atraumatisk teknikk / hemostase, infeksjonsforebyggende teknikk, drenasje / drenasjesystemer, sår- og sårtilheling, tumorlære
• Gastroenterologi, urologi, kar, endokrinologi, barnekirurgi, thoraxkirurgi, hjertekirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, nevrokirurgi, gynekologi, øye-, øre- nese- hals- og kjevekirurgi
• Traumatologi
• Førstehjelp/(H)HLR
• Katastrofeberedskap; planer, organisering og samarbeid
• Operasjonssykepleie ved ulike kirurgiske undersøkelser og /eller behandling innen de forskjellige spesialiteter
• Kirurgiske instrumenter, endoskoper og suturer
• Prosedyrer for kontroll og telling av kirurgisk utstyr perioperativt
• Dekkemateriale, bekledning
• Bandasjer, gipsbandasjer
• Medisinsk- teknisk apparater /utstyr: bruksområder, kontroll, rengjøring og vedlikehold
• Preparater og behandlingsprinsipper for preparater
• Mottak av pasient og pårørende i operasjonsavdelingen
• Operasjonsleiets komplikasjoner og hypotermi
• Dokumentasjon og rapportering
• Kvalitetssikring og intern-kontroll
• Organdonasjon
• Innovasjon, entreprenørskap og velferdsteknologi

Læringsutbytte

Kunnskaper
• Har inngående kunnskap om- og forståelse for operasjonssykepleiers funksjonsbeskrivelse med myndighetsområde og funksjonsansvar i det kirurgiske team, med spesialisert innsikt i koordinerende og sterilt utøvende roller
• Har bred kunnskap om juridiske og økonomiske rammer for helsevesen og helsepersonell
• Har inngående kunnskap om forebygging av komplikasjoner perioperativt
• Har inngående kunnskaper og innsikt i hygiene og smittevern
• Har oppdatert kunnskap om anerkjente kirurgiske undersøkelses- og operasjonsmetoder og kirurgisk og medisinsk – teknisk utstyr
• Har kunnskap om traumatologi og katastrofeberedskap
• Har kunnskap om innovasjon, entreprenørskap og velferdstknologi
• Har kunnskap om kommunikasjon og samhandling i det kirurgiske team

Ferdigheter
• Analyserer og vurderer hensiktsmessige tiltak i utøvelsen av operasjonssykepleiefaget
• Dokumenterer utført operasjonssykepleie

Generell kompetanse
• Gir faglig forsvarlig operasjonssykepleie i forbindelse med organisering, koordinering og utøvelse av operasjonssykepleie til operasjonspasient og pårørende ved kirurgisk behandling og /eller undersøkelse.
• Reflekterer over teknologiens muligheter og begrensninger og har evne til å gi omsorg i et teknologisk miljø
• Utøver operasjonssykepleie i tråd med gjeldende lovverk
• Ivaretar pasientsikkerheten

Læringsformer og aktiviteter

Emnet behandles i forelesninger, obligatoriske arbeidskrav, gruppearbeid, PBL- arbeider gjennom hele studiet. PBL-arbeid er obligatorisk og krever 80% tilstedeværelse. Deler av emneinnholdet tilegnes ved selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iflg. studieplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (Anestesi, Barn, Intensiv og Operasjon) (SPVSYK)
Videreutdanning i operasjonssykepleie (SPVOS1)

Forkunnskapskrav

Bestått HVUT8065 for å kunne avlegge eksamen.
Emnet har studierettskrav

Kursmateriell

Gjøres kjent på læringsplattform før semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 22.02.2018 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 03.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.