HSJJ801P - Kliniske studier ved helsestasjon/svangerskapsomsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 7 uker

Faglig innhold

Studenten skal ha veiledet praksis av jordmor ved helsestasjon i følgende funksjonsområder:
- Svangerskapsomsorg
- Foreldreforberedende samtaler/kurs
- Virksomhet ved helsestasjon for ungdom
- Hjemmebesøk, evt. både før og etter fødselen
- Barselgrupper evt.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har kunnskap om:
- om jordmors rolle i kommunehelsetjenesten
- det normale og kompliserte svangerskap og barseltid
- kommunikasjon og veiledning

Ferdigheter
Studenten kan:
- kartlegge kvinnens tilstand, identifisere individuelle behov og vurdere fosterets vekst og utvikling, informere om fosterdiagnostiske tilbud
- benytte helsepedagogiske prinsipper for å fremme kvinnens og fosterets helse
- forberede kvinnen og familien til fødselen og foreldreskap
- bruke tekniske hjelpemidler
- identifisere forandringer og avvik fra det normale og sette i verk hensiktsmessig tiltak
- dokumentere sine funn, utførte tiltak og oppfølgingsbehov
- foreta en seleksjon i forhold til fødested
- foreta et hjemmebesøk

Generell kompetanse
Det forventes at studenten kan
- ivareta oppfølging av et normalt svangerskap, samt ha innsikt i hvilke faktorer som kan indikere risiko
- ivareta oppfølgingen av et komplisert svangerskap
- reflektere over etiske problemstillinger
- kommunisere og samhandle med kvinnen/paret og andre yrkesgrupper

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom utøvende jordmorarbeid under veiledning og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. studieplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorutdanning (SPVJU)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Jordmorutdanning i Trondheim ved NTNU, 2-årig løp.

Kursmateriell

Det samme som ved parallelle teoristudier, prosedyrer, håndbøker

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.