HSJJ8008 - Jordmorfag og kvinnehelse, del 2

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Emnet fokuserer på kvinnehelse, det kompliserte svangerskap, fødsel og barseltid.
Emnet skal gi studenten et utvidet perspektiv på begrepet seksuell og reproduktiv helse og sykdom, nasjonalt og internasjonalt. Det settes fokus på verdier og forståelsesmåter som kommer til uttrykk i helsetjenesten og helsepolitiske handlingsplaner og føringer. Etikk danner grunnlaget for ulike tenkemåter som basis for etiske vurderinger og ulike begrunnelser for etiske valg.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten har inngående kunnskap om:
Patologiske tilstander i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid
- gynekologiske sykdommer, undersøkelses- og behandlingsmetoder
- mammacancer
- aborter
- infertilitet
- overgreps- og voldsutsatte kvinner

Ferdigheter
Studenten kan:
vurdere og iverksette tiltak når kvinnens, fosterets eller barnets tilstand avviker fra det normale under både svangerskap, fødsel og barseltid, samt i forhold til reproduktiv helse

Generell kompetanse.
har et utvidet perspektiv på seksuell og reproduktiv helse
- ser kvinnehelse i et samfunns- og kulturelt perspektiv
- analysere og reflektere over etiske dilemma i yrkesutøvelsen og handle i tråd med aktuell helselovgivning og yrkesetiske retningslinjer
- jobbe kunnskapsbasert
- identifisere fagutviklingsområder i tjenestefeltet
- benytte helsefremmende og helsepedagogiske prinsipper

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Ferdighetstrening/simulering
Selvstudier

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorutdanning (SPVJU)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Jordmorutdanning i Trondheim ved NTNU, 2-årig løp.
Bestått jordmorfag og kvinnehelse, del 1.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.