HSJJ8007 - Jordmorfag og kvinnehelse, del 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Emneinnhold:
Emnet fokuserer på kvinnehelse, det normale svangerskap, fødsel, barseltid og familiedannelse. Det gis en innføring i jordmorfagets tradisjon, filosofi og utvikling. Videre vektlegges folkehelse, helsepolitiske, juridiske og etiske føringer som har betydning for jordmorvirksomhet og jordmorfagets utvikling.
Emnet skal gi studenten perspektiver på begrepet seksuell og reproduktiv helse, nasjonalt og internasjonalt. Det settes fokus på verdier og forståelsesmåter som kommer til uttrykk i helsetjenesten og helsepolitiske handlingsplaner og føringer. Etikk danner grunnlaget for ulike tenkemåter som basis for etiske vurderinger og ulike begrunnelser for etiske valg.
- Etikk
- Reproduktiv helse nasjonalt og globalt
- Helsepedagogikk
- Epidemiologi
- Seksologi
- Grunnlaget for jordmors yrkesutøvelse
- Jordmorfagets utvikling, historikk og filosofi
- Svangerskap, fødsel og barseltid
- Normalt svangerskap, fødsel og barseltid
- Fostermedisin
- Teknologi
- Tverrfaglig samarbeid

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten har inngående kunnskap om
- jordmors funksjon og ansvar
- aktuell lovgivning
- det normale svangerskap, fødsel og barseltid
- psykologiske og sosiale prosesser ved familiedannelse i kulturell kontekst
- medisinske undersøkelser og laboratorieundersøkelser
- foreldre/barn- tilknytning
- krisereaksjoner, sorg, mestring
- rus/alkohol
- seksologi
- prevensjon
- helsepedagogiske metoder relatert til reproduktiv helse
- helsemessige faktorer hos flerkulturelle kvinner
- kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter fra pubertet til postmenopausen

Ferdigheter
Studenten kan
- vurdere kvinnens og fosterets/barnets tilstand i løpet av svangerskapet, fødselen og barseltid
- håndtere et normalt svangerskap, fødsel og barseltid,
- ta i bruk helsepedagogiske metoder innen reproduktiv helse og kvinnehelse generelt

gi oppdatert informasjon om og rekvirere ulike prevensjonsmetoder

Generell kompetanse
Studenten kan
- analysere og reflektere over etiske dilemma i yrkesutøvelsen og handle i tråd med aktuell helselovgivning og yrkesetiske retningslinjer
- jobbe kunnskapsbasert
- identifisere fagutviklingsområder i tjenestefeltet
- benytte helsefremmende, forebyggende og helsepedagogiske prinsipper
- har innsikt i helsefremmende arbeid i forhold til kvinnehelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Ferdighetstrening/simulering
Selvstudier

Mer om vurdering

Mandag 9.1.2017.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorutdanning (SPVJU)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Jordmorutdanning i Trondheim ved NTNU, 2-årig løp.

Kursmateriell

·         Almås, Elsa m.fl. (2006, 2.utg):

Sexologi i praksis

Oslo: Universitetsforlaget.

·         Austveg, B. (2006):

Kvinners helse på spill. Et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort.

Oslo: Universitetsforlaget.

·         Berg, M. Lundgren, I. (Red.) (2010)

Att stödja och stärka

Vårdande vid barnafödande

Lund: Studentlitteratur

·         Bergsjø, P., Maltau J.M., Molne, K., Nesheim B-I (Red) (2015, 3.utg.)

Obstetrikk og gynekologi

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS

·         Blåka, G. (2002)

Grunnlagstenkning i et kvinnefag. Teori, empiri og metode

Bergen: Fagbokforlaget

·         Brudal, L. (Red.) (2000)

Psykiske reaksjoner ved svangerskap, fødsel og barseltid

Bergen: Fagbokforlaget.

·         Brunstad, A. og Tegnander, E. (Red.) (2010)

Jordmorboka

Oslo: Akribe AS.

·         Bryar, R.M. (2nd rev. edition 2011)

Theory for Midwifery Practice

England: MacMillan Press LTD

·         Byrom. S., Edwards, G. og Bick, D. (2007):

Essential midwifery practice: public health

Oxford: Wiley-Blackwell

·         Byrom, S., Edwards, G. Bick, D. (Ed.) (2010)

Essential midwifery practice: postnatal care

Oxford: Wiley-Blackwell

·         Christoffersen, L. Teigen, J. (2013)

Når livet slutter før det begynner

Oslo: Abstrakt forlag

·         Coad, J. Dunstall, M. (2011, 3.utg.)

Anatomy and Physiology for midwives

Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.

·         Dahlø, R. og Laache, I. (2010)

Gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer

En veileder for helsepersonell

Kristiansand: Høyskoleforlaget

·         Eide, H. Eide, T. (2007, 2.utg.)

Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk

Oslo: Gyldendal Akademisk.

·         Eilertsen, B. (5. utg. 2015)

Juss for jordmødre

Oslo: Advokatfirma Bjørnar Eilertsen

·         Enkin, M. et al. (2000, 3.ed.)

A guide to effective care in pregnancy and childbirth

Oxford University Press

·         Finne, P.H. Seip, M. (2001, 12.utg.)

Propedeutisk pediatri

Vekst - Utvikling - Næring

Oslo: Universitetsforlaget

·         Garland, D. (3rd edition 2010)

Revisiting Waterbirth, an attitude to care

Elsevier, Books for Midwives

·         Hylland-Eriksen, T.H. Sajjad, T.A. (6.utg. 2015)

Kulturforskjeller i praksis

Perspektiver på det flerkulturelle Norge

Oslo: Gyldendal Akademisk

·         Johnson, R. Taylor, W. ( 4th edition 2016)

Skills for Midwifery Practice

Churchill Livingstone, ISBN 9780702031465

·         Nilsson, I., Schack-Nielsen, L. Jerris, T.W. (3.utg. 2013)

Amning - en handbook for sundhedspersonale

København: Sundhedsstyrelsen

·         Olofsson, N. (Red.) (2003)

Förlossningssmärta - och dess behandling

Lund: Studentlitteratur.

·         Price, S. (Ed.) (2007)

Mental Health in Pregnancy and Childbirth

Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier

·         Reuwer, P., Bruinse, H. Franx, A. (2nd edition 2015)

Proactive Support of Labor

The Challenge of Normal Childbirth

New York: Cambridge University Press

·         Røkenes, O.H. Hanssen, P-H. (2012, 3.utg.)

Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker.

Bergen: Fagbokforlaget

·         Sex og Samfunn, Senter for ung seksualitet. (2015)

Metodebok

·         Walsh, D. (2010)

Essential midwifery practice: intrapartum care

Oxford: Wiley-Blackwell

Anbefalt ressurslitteratur

 

·         Antonovsky, A. (2012)

Helsens mysterium

Stockholm: Natur og Kultur.

·         Bakketeig, L. Magnus, P. (2. utg. 2013)

Epidemiologi

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

·         Brodén, M. (2007, 2.utg.)

Graviditetens muligheder: en tid hvor relationer skabes og udvikles

København: Akademisk forlag

·         Brudal, L. (2006)

Positiv psykologi

Bergen: Fagbokforlaget.

·         Brudal, L. (2014)

Empatisk kommunikasjon: et verktøy for menneskemøter
- Dalland, O. (2012, 5.utg.)

Metode og oppgaveskriving for studenter

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

·         Dysthe, O., Hertzberg, F. Hoel, T.L. (2010)

Skrive for å lære

Oslo: Abstrakt forlag as

·         Forsberg, C. Wengström, Y. (4. utg. 2016)

Att gjöra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och presentasjon av omvårdnadsforskning

Stockholm: Natur och kultur

·         Fraser, D.M. m.fl. (16.edition 2014)

Myles textbook for midwives

Churchill Livingstone Elsevier

·         Fraser, J. Nolan, M. (2004)

Child Protection. A Guide for Midwives

Edinburgh: Books for Midwives, Elsevier
- Garratt, L. (2011)

Survivors of childhood sexual abuse and midwifery practice

CSA, birth and powerlessness

UK: Radcliffe Publishing Ltd

·         Grønseth, R., Markestad, T. (3.utg. 2011)

Pediatri og pediatrisk sykepleie, kapittel: Det nyfødte barnet, sider: 229-248

Bergen: Fagbokforlaget

·         Henderson, C. m.fl. (14th edition 2011)

Mayes´ Midwifery: a textbook for midwives.

Edinburgh: Bailliére Tindall

·         Mæland, J.G. (2010)

Forebyggende helsearbeid: folkehelsearbeid i teori og praksis

Oslo: Universitetsforlaget

·         Hendrick, V. (Ed.) (2006)

Psychiatric Disorders in Pregnancy and the Postpartum. Principles and Treatment.

Totowa, N.J.: Humana Press.
- Ingemarsson, I. Ingemarsson, E. (2. utg. 2012)

Fosterövervakning med CTG

Lund: Studentlitteratur

·         Kirkengen, A.L. (3.utg. 2015)

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

Oslo: Universitetsforlaget

·         Kirkham, M. (Ed.) ( 2.edition 2010)

The midwife - mother relationship

England: Palgrave MacMillan

·         Malterud, K. (3. utg. 2011)

Kvalitative metoder i medisinsk forskning

En innføring

Oslo: Universitetsforlaget

·         Narud, K. (Red.) (2014)

Vold mot kvinner

Cappelen Damm

·         Nortvedt. M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. Reinar, L.M. (2007)

Å arbeide og undervise kunnskapsbasert

Norsk Sykepleierforbund
- Ohnstad, A. og Malterud, K. (Red.) (2006)

Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtjeneste. Side 84-98, 115-121

Oslo: Samlaget.

·         Page, L.A. McCandlish, R. ( 2nd edition 2006)

The New Midwifery. Science and Sensitivity in Practice

Philadelphia, Pa: Churchill Livingstone, Elsevier

·         Raynor, M., Marshall, J.E. Sullivan, A. (Ed.)  (2005)

Decision Making in Midwifery Practice

Elsevier Churchill Livingstone

·         Robson, S.E. Waugh, J. ( 2nd. Rev. edition 2013)

Medical Disorders in Pregnancy

A Manual for Midwives

Oxford: Blackwell Publishing

·         Schei, B. Bakketeig, L. (Red.) (2007)
- er lider - menn dør: folkehelse i kjønnsperspektiv

Oslo: Gyldendal Akademisk

·         Simkin, P. Klaus, P.H. (2005)

When Survivors Give Birth

Understanding and Healing the Effects of Early Sexual Abus eon Childbearing Women

Seattle, Wash: Classic Day

·         Teigen, J. (Red.) - kun tilgjengelig som ebok

Små føtter setter dype spor

En samling av dikt og historier om det å miste et barn

Commentum Forlag AS

·         Tveiten, S. (2007)

Den vet best, hvor skoen trykker -: om veiledning i empowermentprosessen

Bergen: Fagbokforlaget

·         Walsh, D. (2007)

Evidence-based Care for Normal Labour and Birth. A Guide for Midwives

London: Routledge

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.