HSIS8003 - Intensivsykepleie, fag og yrkesutøvelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet består av to deler hvor del 2 bygger på del 1 og sykepleiefaglig bachelorkunnskap. I dette emnet skal studenten tilegne seg inngående kunnskap i patofysiologi, medisinsk intensivbehandling og intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde til akutt og/eller kritisk syke pasienter. Denne kunnskap skal gi studenten en forståelse for hvilke problemer og behov pasienten har generelt i situasjonen og spesielt ved svikt eller trussel om svikt i vitale funksjoner. Studenten skal i tillegg tilegne seg inngående kunnskaper om forsvarlig og bevisst anvendelse av medisinteknisk utstyr som brukes til behandling av intensivpasienter.

Emneinnhold:
• Intensivsykepleie historisk perspektiv
• Intensivsykepleierens funksjons – og ansvarsområder:
o Forebygging
o Behandling
o Lindring
o Rehabilitering og helsefremming
o Undervisning og veiledning
o Forskning og utvikling

Læringsutbytte

Del 1: Intensivmedisin

Kunnskaper
Det forventes at studenten har inngående kunnskaper om:
• patofysiologi og medisinsk intensivbehandling ved akutt og/eller kritisk sykdom
• anestesiformer og ettervirkninger av disse
• den kirurgiske stressrespons, normale og kompliserte forløp etter kirurgiske inngrep
• retningslinjer for avsluttende behandling og organdonasjon
• anvendelse av medisinteknisk utstyr i intensivmedisinsk behandling
• innovasjon, entreprenørskap og velferdsteknologi

Ferdigheter
Det forventes at studenten:
• analyserer og forholder seg kritisk til teori og metoder i intensivmedisin
• arbeider selvstendig med teoretisk problemløsning knyttet til intensivmedisinsk behandling, forordnet av lege

Generell kompetanse
Det forventes at studenten:
• analyserer relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger
• anvender intensivmedisinsk kunnskap i problemløsning

Emneinnhold:
• intensivmedisinsk og kirurgisk behandling ved alvorlig/truende svikt i ulike organ og organsystemer
• pediatri og neonatalogi
• anestesi og postoperative konsekvenser
• avsluttende behandling og organdonasjon

Del 2: Intensivsykepleie

Kunnskaper
Det forventes at studenten har inngående kunnskaper om:
• intensivsykepleierens rolle, ansvar og funksjon
• fagets historie, egenart og spesielle samfunnsoppdrag
• forebygging og identifisering av komplikasjoner
• intensivsykepleie i et alders- og flerkulturelt perspektiv
• juridiske krav og retningslinjer knyttet til utøvelse og dokumentasjon av intensivsykepleie

Ferdigheter
Det forventes at studenten:
• arbeider selvstendig med oppgaveløsning på grunnlag av sykepleiefaglige og medisinske kunnskaper
• anvender relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
• kan kommunisere om faglige problemstillinger

Generell kompetanse
Det forventes at studenten:
• viser forståelse for omsorgsdimensjonen i utøvelse av intensivsykepleie
• kan identifisere behov for, og bidra til innovasjon, fagutvikling og kvalitetssikring.
• viser samarbeidsevne i oppgaveløsning

Læringsformer og aktiviteter


Emnet behandles i PBL-arbeider, forelesninger, ferdighetstrening/simulering og arbeidskrav.
PBL-arbeid er obligatorisk og krever 80% tilstedeværelse
Simulering er obligatorisk og krever 90% tilstedeværelse

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (Anestesi, Barn, Intensiv og Operasjon) (SPVSYK)

Forkunnskapskrav

Bestått HVUT8065 for at studenten kan avlegge eksamen i emnet
Emnet har studierettskrav

Kursmateriell

Gjøres kjent på læringsplattform før semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 22.02.2018 09:00 211 , 322
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 03.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, trenger du ikke å ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.