HSAR301P - Praksisstudier i sosialt arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport
Rapport
Praksis

Faglig innhold

Studentene skal i dette emnet praktisere sosialt arbeid, enten i Norge eller i utlandet. Studentene skal gjennom praksisstudiet tilegne seg kunnskap om og erfaring i planlegging og gjennomføring av praktisk sosialt arbeid, samt reflektere over sosialt arbeid i en profesjonell yrkesrolle. Praksisstudiet bygger videre på den kunnskap og erfaring studentene har fra faget sosialt arbeid i de to foregående studieår.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om praksisstedets organisering
 • kunnskap om aktuell sosialpolitikk og lovbestemmelser knyttet til praksisstedets oppgaver
 • kunnskap om samhandling og samarbeid med instanser som er aktuelle for praksisstedet
 • kunnskap om strukturering og gjennomføring av profesjonelle samtaler
 • kunnskap om forholdet mellom det personlige, det private og det profesjonelle i møtet med
 • klienter/brukere
 • kunnskap om veiledning som fenomen, hjelpemiddel og utviklingsstøtte

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • strukturere og gjennomføre en profesjonell samtale
 • reflektere over etiske dilemmaer i praksis
 • anvende teoretiske kunnskaper i praktisk handling og skriftlige arbeider
 • reflektere over maktaspektet i forholdet mellom sosialarbeidere og klienter/brukere
 • tilrettelegge for brukermedvirkning i samhandling med klienter/brukere

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har bevissthet om egen forforståelse av sosiale problemer og situasjoner
 • kan se en hendelse med flere innfallsvinkler til forståelse
 • har forståelse av hvem hun/han er i møte med klienter/brukere
 • kan nyttiggjøre seg faglig veiledning for bevisstgjøring og refleksjon over egen praksis og egne holdninger
 • har en forståelse av hva personlig kompetanse er i utviklingen av egen profesjonalitet
 • har forståelse for organisasjon og praksis

Læringsformer og aktiviteter

Det er én uke med praksisforberedelser på skolen før praksisperioden starter. Etter praksis er det seminarer med praksisoppsummering og ferdighetstrening. Undervisningen på høgskolen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelle presentasjoner. I praksisstudiet er studenten tilknyttet et arbeidssted der det utøves sosialt arbeid. Studenten skal følge arbeidsstedets arbeidsrutiner og oppgaver og få ukentlige veiledninger av veileder med relevant helse- eller sosialfaglig kompetanse - fortrinnsvis en sosionom. Studentens arbeidsoppgaver skal i størst mulig grad være oppgaver innenfor sosialt arbeid som veileder har på praksisstedet. Fastsetting av konkrete arbeidsoppgaver planlegges av veileder og student i fellesskap, og de skal framgå av plan for læringsmål. Studenten skal følge arbeidstiden på praksisstedet, også når det jobbes turnus. Studenten har krav på 1 studiedag per praksisuke.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksisforberedende ferdighetstrening
 • Praksisoppsummerende ferdighetstrening

Mer om vurdering

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt påfølgende høstsemester. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger.

Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Bestått 2. studieår.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GSOP3 22.5 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis
Høst ORD Rapport
Høst ORD Rapport
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.