HSAR3001 - Innovasjon i sosialt arbeid og tverrfaglig samarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Fokus er innovasjoner som vokser fram i den offentlige sektoren på ulike nivå for å håndtere samfunnsmessige problemer, både nasjonalt og internasjonalt. Samfunn er i utvikling, nye behov oppstår og det stilles krav om nye og kunnskapsbaserte tjenester. Fagutvikling, endringsstrategier, tverrfaglig arbeid og samfunnsarbeid inngår i innovasjoner i velferdssamfunnet. I tillegg er bruk av nye teknologiske kommunikasjonsformer sentralt i realisering av innovasjoner. I Sosialfagstudenter i Team (SIT) er fokus innovasjon og nytenkning i velferdsyrker. Tverrfaglig arbeid som ressurs vektlegges.

 

Ulike perspektiver på relevante problemstillinger og tema i sosialt arbeid belyses gjennom fagutvikling, tverrfaglig samarbeid, samfunnsarbeid og fagprofesjonell skjønnsutøvelse for å skape innovasjoner og nytenkning.

 

Velferdsstatens normative grunnlag er også sentralt i emnet. Etiske dilemmaer og profesjonsfaglige utfordringer analyseres i lys av spørsmål som likeverdige tjenester, arbeidslinja som arbeidslivspolitikk, brukermedvirkning, sosial likhet og rettferdighet i et flerkulturelt samfunn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om hva som fremmer og hindrer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • kunnskap om utforming av et prosjektarbeid som er kreativt og nytenkende i en tverrfaglig gruppe av medstudenter
 • kunnskap om planlegging av innovasjon relevant for sosialt arbeid
 • kunnskap om samfunnsarbeid som metode i sosialt arbeid
 • kunnskap om sentrale begreper innen organisasjonsteori som New Public Management, governance og teorier om bakkebyråkraten
 • innsikt i sentrale spørsmål om velferdsstatens normative grunnlag
 • kunnskap om minoritetsbefolkningens erfaringer med velferdsstaten

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • presentere og argumentere for faglige perspektiver og standpunkt
 • samarbeide tverrfaglig og utnytte tverrfaglighet i strategiplan og problemløsning
 • identifisere og anvende kreative metoder som lærings- og samhandlingsverktøy
 • planlegge tiltak som forebygger eller løser sosiale problemer
 • samhandle i tverrfaglige grupper
 • anvende teknologiske verktøy
 • reflektere rundt organiseringens betydning for utøvelsen av sosialt arbeid og forholdet mellom organisasjon, profesjon og bruker
 • diskutere noen sentrale spørsmål om velferdsstatens normative grunnlag
 • analysere og foreslå tiltak som tar hensyn til minoritetsbefolkningens erfaringer med velferdsstaten

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over sosialt arbeids praksis og teori, og bidra i faglig utvikling og nytenkning
 • har opparbeidet innsikt i relevante tverrfaglige og yrkesetiske problemstillinger
 • kan samhandle og bidra i relevant tverrfaglig arbeid
 • har utviklet evnen til å reflektere over egne verdier og holdninger i yrkesutøvelsen
 • kan vise etisk bevissthet i faglig arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, tverrfaglig gruppearbeid i samarbeid med andre bachelorutdanninger, selvstudier, ferdighetstrening og Sosialfagstudenter i Team (SIT).

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: TVERRSAM
 • Arbeidskrav: Sosialfagstudenter i team
 • Obligatorisk tilstedeværelse: tverrfaglig samarbeid mellom studenter ved utdanninger som har barn som fokusområde

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Bestått emne HSAR301P Praksisstudier i sosialt arbeid.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GSO32 30.0 01.08.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 09:00
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.