HSAR2005 - Sosialt arbeid med marginaliserte individer, grupper og familier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer HJELPEMIDD
Hjemmeeksamen 1/2

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Studentene skal i løpet av dette emnet studere sosiale problem knyttet til marginaliserte grupper. Fokus vil bli rettet inn mot arbeidsledighet, levekår og fattigdom, rus, fysisk og psykisk helse og kriminalitet.

Sosiale vansker hos innvandrere med flyktningebakgrunn og arbeidsmigranter vil bli belyst. Et sentralt tema er familiens funksjon i et samfunnsmessig og kulturelt perspektiv. Minoritetsproblematikk, vold i nære relasjoner, menneskehandel og rasisme samt håndtering av konflikter knyttet til dette, er også sentrale tema i emnet.

Det vil bli satt søkelys på årsaker til og konsekvenser av slik problematikk. Videre vektlegges økonomiske, sosialpolitiske og juridiske virkemidler, samt arbeidsmåter for å forebygge, behandle og redusere sosiale problem.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har kunnskap om:

 • ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid
 • levekår, arbeidsledighet, livskvalitet og fattigdom, samt konsekvenser av marginalisering
 • velferdspolitikk, velferdsordninger og -tjenester
 • velferdsstaten i et europeisk perspektiv med fokus på migrasjon, rettigheter og plikter
 • teorier for å fremme mestring, integrasjon og inkludering
 • tverretatlig og tverrfaglig samhandling
 • perspektiver på rusproblematikk, psykiske og/ eller fysiske helseproblemer
 • teorier om psykiske problemer i forhold til avviksproblematikk
 • årsaker til og konsekvenser av rusmisbruk samt sentrale behandlingsmodeller/-metoder i rusomsorgen
 • hovedvilkårene og begrunnelsen bak reglene om bruk av tvang etter lov om psykisk helsevern og helse- og omsorgstjenesteloven
 • hovedvilkårene og begrunnelsen bak reglene for straff
 • psykososiale utfordringer knyttet til flukt
 • undertrykking og diskriminering samt sentrale perspektiver på konflikthåndtering mellom individer og samfunn

 

Ferdigheter

Studentene kan

 • anvende og reflektere over ulike modeller i sosialt arbeid
 • anvende sosialfaglige ferdigheter og reflektere over egen aktivitet og utfordringer
 • reflektere over hvordan velferdspolitikk og ny offentlig organisering får betydning for utvikling av tjenester og virkemidler
 • gjenkjenne og drøfte rettslige problemstillinger innenfor velferdsrett, barne- og familierett
 • anvende juridisk metode på konkrete, praktiske rettsspørsmål innenfor aktuelle rettsområder i velferdsretten
 • reflektere over teoretiske perspektiv i forhold til mennesker i vanskelige livssituasjoner på individ, - gruppe og samfunnsnivå
 • drøfte utfordringer ved alvorlige atferdsvansker og kriminalitet hos barn, ungdom og voksne
 • lede en tverrfaglig samarbeidsgruppe
 • reflektere over etiske dilemma i yrkesutøvelsen

 

Generell kompetanse

Studentene

 • kan anvende sosialfaglige ferdigheter i utfordrende situasjoner
 • har innsikt i sosialt arbeid med marginaliserte individer, grupper og familier
 • har forståelse for behovet for tverrfaglig samarbeid
 • kan drøfte politiske, økonomiske og juridiske rammer for problemløsninger innenfor kriminalitetsbekjempelse, psykiatri, helse og rus
 • kan reflektere over etiske aspekter knyttet til tjenester og tiltak
 • er klar over rettighetstenkningen i velferdsretten

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen veksler mellom plenumsforelesninger, gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, studentstyrte kollokviegrupper, selvstudier og tverrfaglige seminar.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: individuelt skriftlig
 • Obligatorisk deltakelse i ferdighetstrening

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 1/2

Utlevering
27.11.2017

Innlevering
30.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen** 1/2 HJELPEMIDD 05.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , JB30 , JC23 Realfag , JB22
Vår UTS Hjemmeeksamen 1/2
Vår UTS Skriftlig eksamen 1/2 HJELPEMIDD 22.02.2018 09:00
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Innlevering via Inspera https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.