HSAR2003 - Prosjektarbeid i sosialt arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen
Muntlig eksamen 1/1

Faglig innhold

Den første delen av emnet omhandler vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode. Deretter vil studetnene starte et konkret prosjektarbeid der de skal tilegne seg kunnskaper om et selvvalgt tema som er relevant for utøvelsen av sosialt arbeid, både i Norge og utlandet. I prosjektarbeidet skal studentene lære å arbeide selvstendig i prosjektorganiserte læringsgrupper. Studentene skal gjennomføre et prosjektarbeid ved å innhente kunnskap/ data/ informasjon. Resultatene presenteres i en prosjektrapport, eventuelt kombinert med andre konkrete produkter. Prosjektrapportene presenteres avslutningsvis arbeidet i et seminar ved universitetet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har

 • kunnskap om selvvalgt tema relatert til utøvelse av sosialt arbeid
 • kunnskap om generell vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode
 • kunnskap om planlegging og gjennomføring av prosjekter i grupper
 • kunnskap om politiske, økonomiske og kulturelle (strukturelle) faktorers betydning for sosialt arbeid og sosiale problem

 

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • arbeide i gruppe og ta ansvar for gruppeprosesser
 • innhente og bearbeide informasjon/data
 • evaluere kritisk eget og andres arbeid
 • skrive prosjektrapport og formidle resultatene av arbeidet
 • reflektere kritisk over egen rolle i grupper og i møte med forskjellige kontekster

 

Generell kompetanse

Studentene kan

 • arbeide systematisk med å utvikle problemstilling/spørsmål knyttet til et selvvalgt tema
 • gjennomføre avgrenset prosjektarbeid med systematisk framgangsmåte
 • etablere kontakt og samarbeid med norsk eller internajsonal samarbeidapartner
 • fordype seg i et selvvalgt tema.
 • bidra til samarbeid og eventuell konfliktløsning i gruppeprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeidet foregår i grupper. Prosjektgrupper som skal til utlandet må starte forberedelser allerede før semesterstart. Det vil vanligvis være høstsemesteret i andre studieår. Det arrangeres seminarer og forelesninger. I tillegg vil viktige arbeidsformer være gruppediskusjoner, selvstudier, feltarbeid og kontakt med eksterne aktører som er aktuelle for den enkelte prosjektgruppe. Perioden for feltarbeid i utlandet er 4-5 uker.

 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for emnet, jf. Retningslinjer for prosjektarbeid for studenter i 2. studieår ved sosionomutdanningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav III: deltakelse i veiledning i gruppe
 • Arbeidskrav II: deltakelse i prosjektseminar
 • Arbeidskrav I: individuelt skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

 

Hvis ikke bestått, må omarbeidet prosjektrapport innleveres på nytt.

 

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Det kreves bestått i emne HSAR2002/HSAR2005 eller HSAR2006 eller tilsvarende.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen

Innlevering
01.06.2018

Vår ORD Muntlig eksamen 1/1
Sommer UTS Hjemmeeksamen
Sommer UTS Muntlig eksamen 1/1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.