HSAR1003 - Introduksjon til sosialt arbeid og sosiale problem i et flerkulturelt samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer LOVSAMLING

Faglig innhold

Emneinnhold:

Studentene blir introdusert til sosialt arbeid som fag og til en tverrfaglig kunnskapsbase relevant for yrkesutøvelse i flere kontekster. Studentene blir også innført i varierte læringsformer for å utvikle kunnskap og handlingskompetanse. Emnet er inndelt i tre delemner der teorier fra sosialt arbeid, sosialvitenskap,sosialpolitikk, sosialøkonomi, stats- og kommunalkunnskap, sosiologi, sosialantropologi, juss og psykologi er representert:

 • introduksjon til sosialt arbeid i et flerkulturelt perspektiv, vektlegger innføring i sosialt arbeids grunnelementer der kontekstens betydning, ressursfokusering, relasjonsbygging, samarbeidskompetanse i mangfoldige grupper og bruk av ferdigheter i arbeidsprosessen står sentralt. Sosiale problem som fenomen blir introdusert, samt betydningen av en tverrfaglig kunnskapsbase.
 • Norge i verden, vektlegger innføring i sammenhengen mellom sosiale problem og samfunnsmessige prosesser nasjonalt og globalt. Globale rammer for lokal praksis,sosialt arbeids utvikling,etiske prinsipper, og kunnskap om sosialt arbeid på samfunnsnivå blir introdusert.
 • verden i Norge, vektlegger introduksjon til kunnskap om det norske velferdssystemet. Grunnleggende forståelse for hvordan politiske, økonomiske og juridiske rammer bidrar til inkludering og ekskludering av individer og grupper står sentralt. Eksempler fra møter mellom mennesker med ulik etnisk bakgrunn danner grunnlag for kritisk refleksjon over forholdet mellom rammebetingelser og sosialt arbeids etiske prinsipper,ulike roller og tilnærminger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene

 • har kunnskap om grunnleggende særtrekk i utviklingen av sosialt arbeid som fag, inkludert yrkesetiske retningslinjer globalt og lokalt
 • kan identifisere og analysere ulike yrkesroller i lys av behov og rammer
 • har kunnskap om arbeidsprosessen som redskap
 • har kunnskap om sosiale problem og økonomisk utvikling i en sosialpolitisk og samfunnsmessig sammenheng, nasjonalt og globalt
 • har kunnskap om migrasjon, flyktninge- og innvandringspolitikk i et menneskerettighetsperspektiv nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om ulike forståelser av sosial ulikhet og makt på individ og samfunnsnivå
 • har kunnskap om sentrale teorier om mennesker og grupper knyttet til identitetsdannelse, medborgerskap og etnisitet
 • har kunnskap om hva som kjennetegner en velferdsstat
 • har kunnskap om forvaltningsstruktur og forvaltningens rolle, forvaltningsrett og juridisk metode

 

Ferdigheter

Studentene kan

 • anvende ferdigheter for å etablere og utvikle arbeidsrelasjoner
 • gjenkjenne særtrekk i arbeidsprosessen på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • anvende hovedpunkter i juridisk metode og forvaltningslovens saksbehandlingsregler

 

Generell kompetanse

Studentene kan

 • formidle skriftlig og muntlig sentralt fagstoff om sosiale problemer i et individ, gruppe og samfunnsperspektiv
 • reflektere kritisk over sosialt arbeids ulike roller avhengig av kontekst
 • samarbeide om felles oppgaver i gruppe

Læringsformer og aktiviteter

Det gis forelesninger i plenum og grupper, det arrangeres seminarer,skrivekurs, ferdighetstrening og diskusjoner. Studentene skal også arbeide med et MINI-prosjekt. Dessuten forventes det arbeid i studentstyrte kollokviegrupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: MINI-prosjekt
 • Arbeidskrav: delemne 1
 • Obligatorisk deltakelse i ferdighetsundervisning
 • Arbeidskrav: delemne 2

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

 

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sosialt arbeid (sosionom) (HSGSOB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i sosialt arbeid ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 LOVSAMLING 07.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , JB370 , JC1 , JB31
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 LOVSAMLING 12.02.2018 09:00
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.