HRAD8015 - Ekkokardiografipraksis, del 2

Om emnet

Faglig innhold

- Vurdere venstre ventrikkels mål sett i forhold til normalverdier.
- Vurdere veggbevegelse i de forskjellige segmentene i venstre ventrikkel.
- Vurdere EF ved eye-balling og ved hjelp av Simpsons metode.
- Vurdere venstre ventrikkels diastoliske funksjon. Relaksasjonshastighet og fylningstrykk.
- Måling og målenøyaktighet i doppler. Vurdering av feilkilder. Bruk av midlede målinger ved f. eks. atrieflimmer.
- Alle dopplermålinger inklusive vurdering av aortastenose, aortainsuffisiens, mitralstenose, mitralinsuffisiens, trikuspidalstenose, trikuspidalinsuffisiens, pulmonalstenose, pulmonalinsuffisiens. Ref. Terje Skjærpes tilleggsprosedyrer.
- Vurdering av kunstige hjerteklaffer.
- Vurdering av kadiomyopatier.
- Særlig fokus på pasienter med sjeldne diagnoser/ tilstander som: perikardsykdom, masser, tromber, tumorer, embolier, sykdommer i aorta.
- Loggføre egne undersøkelser og beskrive funn/ skrive ekkorapporter.

Læringsutbytte

Ferdighetsmål:
Etter å ha gjennomført emnet forventes det at studenten skal være i stand til å
-selvstendig gjennomføre en fullstendig standard ekkokardiografisk undersøkelse
-vurdere venstre ventrikkels systoliske og diastoliske funksjon
-gjennomføre utvidede prosedyrer ved klaffefeil, vurdere, gradere og analysere.
-gjøre rede for måling og målenøyaktighet ved bruk av dopplerfunksjoner og drøfte fallgruver
-beskrive funn/ skrive rapport
Generell kompetanse:
Etter å ha gjennomført emnet forventes det at studenten skal være i stand til å
-foreta innhenting av opplysninger fra pasienten om symptomer som kan relateres til aktuelle funn.
-gjenkjenne tilfeller/situasjoner hvor det er behov for en second opinion/vurdering av klinisk spesialist
Kunnskapsmål:
Etter å ha gjennomført emnet forventes det at studenten skal være i stand til å
-vurdere, gradere og analysere klaffepatologi

Læringsformer og aktiviteter

Emnets 5 studiepoeng tilsvarer ca. 100 timer /36 halve dager med veiledet praksis. Det anbefales at disse timene fordeles jevnt utover semesteret for å sikre kontinuitet (minimum 1 hel eller 2 halve dager pr uke) Det forutsettes at studenten øver på egen hånd og observerer andre operatører i tillegg til den veiledede delen av praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praksislogg
  • Veileders vurdering (midtveis og til slutt i semesteret)
  • Skriftlige ekkorapporter fra egen praksis

Mer om vurdering

Studenten skal dokumentere mengde praksis gjennom semesteret ved å loggføre sine undersøkelser. Innlevering av logg midtveis og til slutt i semesteret.
Midtveis og til slutt i praksisperioden skal studenten ha en skriftlig vurdering av progresjon og læring i perioden. Studenten må vise tilfredsstillende nivå i forhold til høgskolens mål for å få bestått praksis.
Midtvurderingen er en formativ vurdering og må gjennomføres senest 3 uker før praksisstudieperiodens avslutning.
Dersom det oppstår tvil om at studenten ved sluttvurdering vil oppnå bestått praksisstudieperiode, skal det angis hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for at praksisstudieperioden skal kunne vurderes til bestått

Det avvikles ikke utsatt praksisperiode.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

HRAD8013 og HRAD8012 må være bestått før studenten kan gå ut i praksis.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar.
En forutsetning for å bli tatt opp som student ved videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar, er at det foreligger en avtale om praksisplass og veiledning gjennom hele studieperioden.

Kursmateriell

Studentene oppfordres til litteratursøk i ulike databaser. I tillegg vil aktuelle artikler inngå som en del av undervisningsmaterialet

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.