HRAD8013 - Ekkokardiografisk praksis, del 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Observasjon og assistering ved standardundersøkelser, i tillegg til veiledet utprøving med fokus på ergonomi, probebruk og betjening av apparatur. 2D og M-mode standardopptak på informerte, frivillige kandidater.

Første halvdel av 2. semester.
- parasternale snitt; langakse og kortakse
- apikale snitt; 4-kammer, 2-kammer og langakse
- M-mode på aorta og VA
- M-mode på mitral
- M-mode på venstre ventrikkel (VV)

Andre halvdel av 2. semester:
-Alle 2D og M-mode delene i prosedyren utføres fullstendig på frivillig kandidat/ forespurt pasient etter samtykke.
-Parasternale snitt ; langakse og kortakse
-Apikale snitt; 4-kammer, 2-kammer og langakse
-M-mode på VV
-M-mode på aorta og venstre atrium (VA)
-M-mode på mitralklaffen (MV)
- Begynne å vurdere 2D-mål opp mot normalverdier.
- Begynne å se på veggbevegelse og vurdere evt. iskemitegn og infarktsekveler.
- Finn EF ved Teichholtz metode.
- Fargedoppler i alle plan.
- Enkle dopplerregistreringer:
- Mitralflow (måle E- og A-bølge, beregne E/A-ratio og descellerasjonstid), mitralinsuffisiens.
- LVOT-flow (trace og beregne minuttvolum, CO).
- Ao-flow (måle/markere makshastighet og maksgradient).
- Trikuspidalinsuffisiens (måle/markere makshastighet og maksgradient).

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Etter gjennomføring av emnet forventes det at studenten være i stand til å
- liste opp hvilke mål og opptak som inngår i en standard ekkokardiografisk undersøkelse
- gjenkjenne alle bildeopptak som inngår i en standard ekkokardiografisk
undersøkelse
Ferdighetsmål:
Etter gjennomføring av emnet forventes det at studenten være i stand til å
- montere og justere EKG
- gjennomføre alle 2D og M-mode opptak med tilhørende målinger
- gjennomføre enkle dopplerregistreringer

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:
Emnet består av ca 100 timer /36 halve dager med veiledet praksis. Det anbefales at disse timene fordeles jevnt utover semesteret for å sikre kontinuitet (2 halve dager pr uke) Det forutsettes at studenten øver på egen hånd i tillegg til den veiledete delen av praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk innlevering av logg slutt i semesteret
  • Obligatorisk innlevering av logg midtveis

Mer om vurdering

Studenten skal dokumentere mengde praksis gjennom semesteret ved å loggføre sine undersøkelser. Innlevering av logg midtveis og til slutt i semesteret.
Midtveis og til slutt i praksisperioden skal studenten ha en skriftlig vurdering av progresjon og læring i perioden. Studenten må vise tilfredsstillende nivå i forhold til høgskolens mål for å få bestått praksis.
Midtvurderingen er en formativ vurdering og må gjennomføres senest 3 uker før praksisstudieperiodens avslutning.
Dersom det oppstår tvil om at studenten ved sluttvurdering vil oppnå bestått praksisstudieperiode, skal det angis hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for at praksisstudieperioden skal kunne vurderes til bestått

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar.
En forutsetning for å bli tatt opp som student ved videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar, er at det foreligger en avtale om praksisplass og veiledning gjennom hele studieperioden.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.