HR404106 - Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering - del 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Muntlig eksamen 60/100

Faglig innhold

1.Somatisk behandling og rehabilitering/habilitering.Sykdommer og skader som krever rehabiliterings-/habiliteringstiltak.Medisinsk behandling og terapi ved sentrale sykdommer og skader.
Dokumentasjon og aktuelle målemetoder.

2.Psykiske faktorer i en rehabiliterings/habiliterings-prosess.Reaksjoner ved sykdom og skade - krisereaksjoner.
Mestring, deltagelse og trivsel som sentrale faktorer.
Fellesskap og relasjon til andre.
Pårørende.Samspillet i familien i forhold til sykdom, skade og
funksjonsnedsettelse.
Barn, unge og voksne med ervervet og medfødt sykdom/skade.
Profesjonenes rolle. Forholdet mellom bruker (primær- og sekundærbruker)og fagperson.

3.Fysisk funksjon.Fysisk aktivitet og trening i forhold til en rehabiliterings- og habiliteringsprosess. Kompensatoriske tiltak for å fremme deltakelse og mestring. Velferdsteknologi. Hjelpemiddelformidling. Helsesport og handikapidrett.

4.Kognitiv rehabilitering. Hjernens og sentralnervesystemets funksjon og symptom på kognitive funksjonsvansker.Ulike brukergrupper med behov for kognitiv rehabilitering/habilitering. Pedagogiske tilnærminger ved kognitiv rehabilitering.Kommunikasjonsferdigheter og kompensatoriske tiltak. Rettigheter (lovverk) og opplæringsmuligheter.

5.Sosial rehabilitering.Tilrettelegging for sosial deltakelse og kulturelle aktiviteter.Det profesjonelle og det uformelle hjelpeapparatet/nettverk.Nettverksbygging. Sammenhengen mellom sosial og økonomisk utvikling og levekår.

6.Arbeid ved funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom.Ideologisk, sosiologisk og psykologisk forståelse av arbeidets betydning.Tiltak i forhold til arbeids- og velferdsforvaltning (NAV). Rettigheter.

7.Vitenskapsteori og forskningsmetode. Prosjektdesign.Etiske vurderinger i prosjekt og forskning.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap.

Etter fullført del 2 skal studenten ha kunnskap om:
Tverrprofesjonelt samarbeid i forhold til ulike pasienter/brukere/brukergrupper og pårørende i en rehabiliterings/habiliteringsprosess.
Medisinsk behandling og terapi og den betydning dette kan ha for rehabiliterings/habiliteringsarbeid.
Psykiske reaksjoner hos pasienter/brukere og pårørende.
Kognitiv funksjonssvikt i forhold til ulike rehabiliterings-/habiliteringstiltak, samt i forhold til familie og nærpersoner.
Fysisk funksjonssvikt i forhold til en rehabiliterings/habiliteringsprosess, samt betydningen av fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.
Betydningen av sosiale og kulturelle forhold for personer med funksjonsnedsettelse og deres familie/nærpersoner.
Betydningen av deltakelse i arbeidslivet for personer med funksjonsnedsettelse og for samfunnet.
Vitenskapsteori, metode og forskningsetikk.

Læringsutbytte - Ferdigheter.

Etter fullført del 2 skal studenten:

Ha ferdigheter til å kunne samarbeide tverrprofesjonelt på ulike områder, samt i forhold til ulike pasienter/brukere og pårørende.
Ha innsikt i den betydning medisinsk behandling og terapi kan ha i en rehabiliterings/habiliteringsprosess.
Ha vurderings- og handlingskompetanse i forhold til psykiske reaksjoner og utfordringer hos pasienter/brukere og pårørende.
Ha ferdigheter til å kunne vurdere og arbeide med personer med kognitiv funksjonssvikt i forhold til rehabiliterings- og habiliteringstiltak.
Ha ferdigheter og handlingskompetanse i forhold til personer med fysisk funksjonsnedsettelse i en rehabiliterings-/habiliteringsprosess, samt i forhold til fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.
Ha ferdigheter i å kunne arbeide med sosial og kulturell deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse og deres familie/nærpersoner.
Ha ferdigheter i å kunne arbeide med tiltak angående økt deltakelse i arbeidslivet for personer med funksjonsnedsettelse.
Ha ferdigheter i vitenskapsteori, metode og forskningsetikk for å kunne vurdere forsknings- og utviklingsarbeid, samt delta i prosjekt.

Læringsutbytte - generell kompetanse: Studenten skal ved gjennomført studium ha kunnskap og ferdigheter til å kunne arbeide tverrprofesjonelt med rehabilitering/habilitering, ha kunnskap og ferdigheter i forhold til psykiske reaksjoner hos pasienter/brukere og deres pårørende/nærpersoner, kognitiv funksjonssvikt, fysisk funksjonsnedsettelse, sosial og kulturell deltakelse og deltakelse i arbeidslivet, med en målsetting om økt deltakelse og likestilling for personer med funksjonsnedsettelse.

Læringsformer og aktiviteter

Opplegget er basert på 4 samlinger à 3 dager. Mellom samlingene arbeider studentene med studieoppgaver i grupper (arbeidskrav), samt ett prosjektarbeid i gruppe. Det gis veiledning på studieoppgavene og prosjektarbeidet. Veiledningen kan foregå på nett, telefon eller ved møter.

Det gis karakter på prosjektoppgaven.

Studieoppgavene (arbeidskravene) skal være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tverrfaglig rehabilitering II (953RH)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100 12:00
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.