HR403106 - Tverrfaglig videreutdanning i ReHabilitering, del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Muntlig eksamen 60/100

Faglig innhold

Ideologiske, politiske og forvaltningsmessige sider ved rehabilitering/habilitering.

Historiske, sosiologiske perspektiv på funksjonsnedsettelse, avvik, sykdom og rehabilitering/habilitering.

Det politiske og juridiske grunnlaget for rehabiliterings-/habiliteringstjenester i Norge.

Brukermedvirkning, brukerperspektiv og empowerment.

Levekår for personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom, samt deres familier/nærpersoner.

Etikk og etiske dilemma i møte med brukere/pasienter/tjenestemottakere.

Rehabiliterings-/habiliteringsprosessen. Planlegging og gjennomføring av rehabiliterings-/habiliteringstiltak.

Individuell plan (IP). Lovhjemler og tiltak.

Aktuelle tiltak for personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom på områder som utdanning, arbeid, bolig, samt sosiale og kulturelle aktiviteter.

Rehabiliterings-/habiliteringstjenester på kommunalt nivå, i spesialisthelsetjenesten og ved aktuelle regionale senter i Norge.

Hverdagsrehabilitering.

Spesialpedagogiske tiltak i rehabilterings/habiliteringsarbeidet. Sentrale rettigheter hjemlet i Opplæringsloven.

Tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling:
Teoretiske perspektiv og praktisk tilnærming
Ulike profesjoners fagområder og deres aktuelle bidrag i rehabiliterings/habiliteringsarbeidet.


Veiledning og rådgiving i forhold til brukere av rehabiliterings-/habiliteringstjenester.

Kommunikasjon i forhold til brukere og aktuelle samarbeidspartnere.

Rehabilitering og habilitering i et flerkulturelt perspektiv.

Læringsutbytte

Læringsutbytte-kunnskap: Ved fullført emne (del 1) i Tverrfaglig videreutdanning i ReHabilitering har studenten:

Kunnskap om den samfunnsmessige betydning av rehabilitering/habilitering.

Kunnskap om det historiske, ideologiske, politiske og etiske utgangspunkt for rehabilitering/habilitering, med hovedvekt på norske forhold, samt ferdigheter i å analysere faglige problemstillinger på grunnlag av dette, i henhold til norsk lovverk.

Kunnskap om offentlig forvaltning, planlegging og organisering av rehabiliterings-/habiliteringstiltak.

Kunnskap om norske lover, retningslinjer og sentrale politiske føringer av betydning for rehabiliterings- /habiliteringsarbeid.

Innsikt i og forståelse av brukerperspektivets betydning i rehabiliterings-/habiliteringsarbeidet.

Kunnskap om og innsikt i betydningen av familie/nærpersoner i en rehabiliteringsprosess, herunder barn som pårørende.

Kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid i forhold til rehabilitering/habilitering.

Inngående kunnskap om rehabiliterings-/habiliteringsarbeidets betydning for økt livskvalitet for den enkelte, relatert til kulturell og etnisk bakgrunn, samt etiske refleksjoner i forhold til dette.

Inngående kunnskap om de behov personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom har på områder som utdanning, arbeid, bolig, kultur og sosialt liv.

Inngående kunnskap og ferdigheter i å fremme brukerens ressurser på en slik måte at det bidrar til vekst, mestring og læring.

Kommunikativ kunnskap og kommunikative ferdigheter.

Kunnskap om ulike problemstillinger angående flerkulturelle forhold og rehabilitering/habilitering.

Kunnskap og respekt for betydningen av ulike profesjoners bidrag i rehabiliterings-/habiliteringsarbeidet.

Kunne analysere faglige problemstillinger i forhold til utvikling av fagområdet.

Faglig bevissthet i forhold til kontinuerlig evaluering av eget arbeid.

Læringsutbytte-ferdigheter: Etter fullført emne (del 1) kan studenten:

Analysere faglige problemstillinger, organisere og gjennomføre tiltak i en rehabiliterings-/habiliteringsprosess på system- og individnivå.

Vurdere fagområdet på bakgrunn av det historiske, ideologiske og politiske utgangspunktet for rehabilitering/habilitering i Norge, rådende sentrale føringer, gjeldende norske lover m/forskrifter, samt betydningen av dette i forhold til livskvalitet.

Gjennomføre tverrprofesjonelt samarbeid på ulike nivå.

Gjennomføre brukermedvirkning og empowerment på ulike nivå, herunder individuell plan/IP, ifølge lover m/forskrifter, og i samarbeid med bruker , familie/nærpersoner.

Benytte kommunikativ kunnskap og ferdigheter i forhold til brukere og i tverrprofesjonelt samarbeid.

Samhandle med brukere med flerkulturell bakgunn, basert på kulturforståelse og kultursensitivitet

Læringsutbytte - Kompetanse: Ved fullført emne (del 1) i Tverrfaglig videreutdanning ReHabilitering, har studenten inngående kunnskap om og innsikt i rehabiliterings-/habiliteringsarbeid på individ- og systemnivå, basert på gjeldende lovverk, slik at han/hun aktivt kan være med i planlegging, tilrettelegging og utvikling av tiltak for aktuelle brukere, med utgangspunkt i brukermedvirkning og empowerment, kunne gjennomføre tverrprofesjonell samhandling med relevante samarbeidspartnere i rehabiliteringsfeltet, samt bidra til generell utvikling av fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Opplegget er basert på 2 samlinger à 3 dager pr. semester, med forelesninger, drøftinger/diskusjoner og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene arbeide med studieoppgaver (arbeiskrav) i grupper. Det gis tilbud om veiledning på studieoppgavene. Veiledningen kan foregå digitalt, pr. telefon eller ved oppmøte.Studentene skal i studiet gjennomføre et prosjektarbeid i gruppe. Dette er en del av eksamen. Det gis veiledning på prosjektarbeidet. Prosjektveiledningen er obligatorisk.

Obligatoriske studieoppgaver/arbeidskrav:Antall: 3. Studieoppgavene skal være godkjente før studenten kan gå opp til muntlig eksamen, som er individuell. Prosjektarbeidet skal være gjennomført før muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Prosjektoppgaven (i gruppe) gjennomføres i vårsemesteret. Det gis èn karakter for hele gruppen.Muntlig individuell eksamen gjennomføres i mai/juni. Vekting: Prosjektoppave utført i gruppe: 40% av karakteren. Muntlig eksamen, individuelt: 60% av karakteren.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tverrfaglig rehabilitering (969RH)
Tverrfaglig rehabilitering I (954RH)

Forkunnskapskrav

Bachelorutdanning eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 40/100
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.