HR401215 - Flerkulturell forståelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Kultur og kulturforståelse.

Kulturbegrepet.

Kultursensitivitet.

Holdninger og kulturforståelse.

Globalisering, katastrofer, identitet og mestring.

Globaliseringsprosesser og konsekvenser for innvandring.

Migrasjon - katastrofer, frykt, tap, tortur, traumer og psykisk helse.

Psykososialt støttearbeid.

Traumatisering og læring.

Rehabilitering, ressurser og mestring.

Familieperspektivet.

Barn, ungdom og voksne.

Familiemønstre, kjønnsroller og posisjon.

Familieperspektivet i forhold til barnehage og skole.

Kryssende lojalitet i forhold til familie og kjønn.

Kommunikasjon.

Kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn - å forstå og bli forstått.

Tolking.

Møte med ulike minoritetsgrupper.

Nasjonale minoritetsgrupper.

Minoriteter med innvandringsbakgrunn.

Innvandrere og livssyklus.

Minoriteter og maktkonstellasjoner.

Norsk integreringspolitikk.

Integrering, diaspora og transnasjonalitet.

Skole/utdanning, arbeid og integrering.

Flyktninger, kunnskap og arbeid.

Læring i et flerkulturelt perspektiv.

Statens introduksjonsprogram.

Arbeidsmigranter.

Kropp, helse, velbefinnende, sykdom og behandling.

Helse, sykdom, funksjonsnedsettelse; læring og behandling.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Etter fullført studium har studenten:

Kunnskap om mangfold, sentrale kulturforskjeller og utfordringer knyttet til kulturelle ulikheter.

Kunnskap om nasjonale minoriteter - rettigheter og behov.

Kunnskap om utfordringer i møte med barn og ungdom fra familier til flyktninger og arbeidsmigranter.

Kunnskap om konsekvenser av katastrofer - frykt, tap og traumer hos barn, ungdom og voksne.

Kunnskap om migrasjonsrelaterte læringsutfordringer for ulike innvandrergrupper.

Kunnskap om kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn - betydningen av å forstå og bli forstått.

Kunnskap om betydningen av psykososialt støttearbeid - rehabilitering, ressurser og mestring.

Kunnskap om minoriteter og maktkonstellasjoner. 

Kunnskap om fremtredende globaliseringsprosesser.
       

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Etter fullført studium skal studenten kritisk og bevisst kunne:

Anvende kunnskap om kulturelle ulikheter og virkelighetsforståelse i ulike livsfaser.

Anvende kunnskap om maktkonstellasjoner i møte med minoriteter.

Anvende kunnskap om ulike livsbetingelser i møte med ulike minoritetsgrupper.

Anvende kunnskap om flerkulturelle problemstillinger i samhandling/ kommunikasjon med barn, ungdom og voksne fra minoritetsgrupper.

Ha en kultursensitiv tilnærming i møte med personer med ulik kulturell bakgrunn.
     

Læringsutbytte - Kompetanse:

Etter fullført studium skal studenten ha:

Et bevisst forhold til kulturelle variasjoner; styrker og utfordringer ved dette, både på individ og samfunnsnivå.

Anvendbar kunnskap i flerkulturell forståelse, til bruk i veiledning, undervisning, behandling og andre arbeidsituasjoner.

Ferdigheter i å kunne identifisere og håndtere utfordringer knyttet til ulike personer som følge av migrasjon, flukt, traumer m.m.

Ferdigheter i å se og benytte styrker i enkeltpersoners eller gruppers flerkulturelle bakgrunn, på individ- og samfunnsnivå.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, drøfting i plenum og grupper. Studentene utfører studieoppgaver (arbeidskrav) mellom samlingene.     

Obligatoriske arbeidskrav:

Etter hver samling utdeles det studieoppgaver (arbeidskrav), som studentene skal besvare før neste samling. I studieoppgavene kan inngå refleksjonsnotat, case-vurderinger og oppgaver relatert til pensumlitteraturen.  Lengden på besvarelsene oppgis i forbindelse med undervisningen. Hver besvarelse på arbeidskravene vurderes til godkjent - ikke godkjent. Samtlige arbeidskrav må være godkjente for at studentene skal kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene kan utføres individuelt, i par eller i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Skriftlig hjemmeeksamen over tre/3 dager.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for dem som hadde gyldig fravær og for dem som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Flerkulturell forståelse (964FF)
Flerkulturell forståelse 2 (961FF2)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
22.05.2018

Innlevering
25.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.