HO401814 - Operasjonssykepleie, kliniske studier 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 12 uker HJELPEMIDD

Faglig innhold

Fokus i denne praksisperioden vil være:
-Operasjonssykepleie  ved mer komplekse kirurgiske inngrep og i forhold til spesielle behandlingsformer og prosedyrer.
-Informasjon og veiledning av pasienter og pårørende i operasjonsavdelingene.
-Organisering, ledelse og kvalitetssikring av perioperative avdelinger og andre intensivavsnitt
-Tema 4: -Operasjonssykepleie. Fag- / ansvarsområder 
-Operasjonsavdelingen - oppbygging, ventilasjon, slusing
-Mikrobiologi, hygiene og smittevern
-Forberedelse av pasienter til ulike former for kirurgisk behandling
-Steril oppdekking, organisering av  sterilt  utstyr og kontroll
-Mottak av pasient og pårørende i operasjonsavdelingen
-Leiring av operasjonspasienten
-Koordinering
-Dokumentasjon
-Sikker bruk av medisinsk-teknisk utstyr, kontroll og vedlikehold
-Vurdering av sammenhengen mellom kirugisk inngrep og anestesi
-Postoperativ sykepleie til pasienter som har gjennomgått ulike former for medisinsk / kirurgisk behandling
-Overflytting og transport
-Avansert medisinsk-teknisk utstyr
-Medisinske gasser og gassteknisk utstyr
-Elektrisitetslære og elektromedisinsk utstyr
-Melderutiner og ansvarsforhold
-Defibrillator
-Blodvarmer
--Utstyr til terapeutisk nedkjøling av pasient
Utstyr til oppvarming av pasient
-Infusjonspumper, ernæringspumper, smertepumper
-Utstyr til avansert monitorering
--Utstyr til autotransfusjon
-Diatermi
Kirurgiske sug
-Endoskop
-Utstyr til O2 administrering

Læringsutbytte

- Kunnskap:
-Har inngående kunnskap om sykepleie til den kritisk syke
-Har inngående kunnskap og forståelse om den kritisk syke i et livsløp-, flerkulturelt-, og kjønnsperspektiv
-Har inngående kunnskap om relevante etiske og juridiske utfordringer for arbeid med kritisk syke og andre pasienter
-Har inngående kunnskap om kritisk syke, pårørende- og helsepersonellerfaringer ved kritisk sykdom
-Har kunnskap om utvikling av klinisk kompetanse
-Har kritisk reflektert holdning til egen yrkesutøvelse
-Ferdigheter:
-Kan administrere og koordinere avansert medisinsk / kirurgisk behandling
-Har kompetanse i selvstendig bruk og kvalitetssikring av avansert medisinsk-teknisk utstyr
-Kan observere,  og vurdere den kritisk syke pasienten og andre pasienter som gjennomgår medisinsk / kirurgisk behandling, og sette i verk relevante tiltak for å forebygge komplikasjoner
-Kan utøve operasjonssykepleie under veiledning og gjennomføre delegerte medisinske/kirurgiske oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner
-Dokumenterer og kvalitetssikrer arbeidet i samsvar med faglige, juridiske og etiske retningslinjer
-Kan planlegge, gjennomføre og evaluere informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og medarbeidere
-Kan utføre og ta ansvar for infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasienter, miljø, utstyr og personlig hygiene 
-Kompetanse:
-Har kompetanse knyttet til ulike medisinske / kirurgiske tilstander og ulike former for medisinsk /kirurgisk behandling
--Utøver individuelt tilpasset operasjonssykepleie med utgangspunkt i pasient og pårørende sine ressurser og rettigheter
Har kompetanse i å støtte mennesker i sorg og krise
Understøtter pasienters og pårørendes mestring av sykdom og medisinsk / kirurgisk behandling
--Har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger i arbeidet med kritisk syke og andre pasienter som skal gjennomgå kirurgisk behandling
-Kan identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske problemstillinger
-Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre læring og faglig utvikling i arbeidet med kritisk syke
-Har avansert klinisk kompetanse
-Ansvar for egen læring og faglig utvikling
-Viser evne til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg bruk av veiledning
-Kan samhandle i team med andre faggrupper

Læringsformer og aktiviteter

Praksisstudier, refleksjon og veiledning.  

Mer om vurdering

Gjennomføres midt-og sluttevaluering av praksisperioden. Midtvurderingen skal gjennomføres senest tre uker før praksisperiodens slutt. Ved tvil om studenten vil oppnå bestått praksisstudieperiode skal studenten ha skriftlig melding. Ved ikke bestått kan studenten fremstille seg på nytt i neste ordinære semester for emnet, forutsatt ledige praksisstudieplasser.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operasjonssykepleie (933OP)

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp  i studieprorgrammet  videreutdanning i operasjonssykepleie Bestått HO401714 kliniske studier 1.Studenten må ha bestått praksis for å kunne fortsette i studiet, og få tittelen operasjonsykepleier.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.