HO401714 - Operasjonssykepleie, kliniske studier 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

-Studenten skal i første  praksisperiode  ha fokus på grunnleggende operasjonssykepleie  og tilegne seg  kunnskap om operasjonsstua  sin funksjon Operasjonssykepleie. Fag- / ansvarsområder og profesjonell identitet.
-Operasjonsavdelingen - oppbygging, ventilasjon, slusing
-Forberedelse av pasienter til ulike former for kirurgisk behandling
-Mottak av pasient og pårørende i operasjonsavdelingen
-Preoperativ  kirurgisk hånddesinfeksjon 
-Steril  påkledning
-Steril oppdekking, organisering og instrumentering
-Preoperativ  huddesinfeksjon
-Steril  dekking av pasient
-Leiring av operasjonspasienten
-Forebygging av komplikasjoner og skader, for eksempel som følge av leiring, mangelfull hygiene, økt stressrespons
-Hypotermi
-Dokumentasjon
-Vurdering av sammenhengen mellom kirurgisk inngrep og anestesi
-Suturlære og suturmetoder
-Sår og bandasjering
-Avfallshåndtering
-Overflytting og transport
-Mikrobiologi, hygiene og smittevern.
-Generelle prinsipp for sykdomsforebyggende arbeid
-Hygieniske aspekt ved spesialavdelingen
-Infeksjonsforebyggende tiltak
-Desinfeksjon og sterilisering
-Aseptikk og antiseptikk
-Nukleærmedisin
-Røntgenstråling
-Avansert medisinsk-teknisk utstyr
-Medisinske gasser og gassteknisk utstyr
-Elektrisitetslære og elektromedisinsk utstyr
-Melderutiner og ansvarsforhold
-Defibrillator
-Blodvarmer
-Utstyr til terapeutisk nedkjøling av pasient
-Utstyr til oppvarming av pasient
-Infusjonspumper, ernæringspumper, smertepumper
-Utstyr til avansert monitorering
-Utstyr til autotransfusjon
-Diatermi
-Kiruriske sug
-Endoskop
-Utstyr til O2 administrering

Læringsutbytte

-Kunnskap:
-Har kunnskap om operasjonssykepleierens ansvarsområder  i
et historisk og samfunnsmessig perspektiv
-Har grunnleggende kunnskap om ulike sykdomstilstander / skader og
medisinsk / kirurgisk behandling
-Har grunnleggende kunnskap om spesialsykepleie til akutt og kritisk
syke
-Har kunnskap om sykepleie til den kritisk syke
-Har kunnskap om den kritisk syke i et livsløps-, flerkulturelt-, og
kjønnsperspektiv
-Har kunnskap om relevante etiske og juridiske utfordringer i arbeid
med kritisk syke og andre pasienter
-Har kunnskap om kritisk syke, pårørende-og helsepersonellerfaringer
ved kritisk sykdom
-Har kunnskap om omtenksom samhandling
-Ferdigheter:
-Har grunnleggende ferdigheter i bruk og kvalitetssikring av
avansert medisinsk-teknisk utstyr
-Behersker  aseptisk og antiseptisk arbeidsmetoder i forhold til  kirurgiske inngrep
-Kan administrere og koordinere avansert medisinsk / kirurgisk
behandling i samarbeid med det kirurgiske teamet 
-Kan observere,  og vurdere den kritisk syke pasienten og andre
pasienter som gjennomgår medisinsk / kirurgisk behandling, og sette
i verk relevante tiltak for å  forebygge komplikasjoner
-Kan utøve operasjonssykepleie og gjennomføre delegerte medisinske
oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner, under veiledning
-Dokumenterer og kvalitetssikrer arbeidet i samsvar med faglige,
juridiske og etiske retningslinjer
-Kan planlegge, gjennomføre og evaluere informasjon, undervisning og
veiledning til pasienter, pårørende og medarbeidere 
-Kan utføre og ta ansvar for infeksjonsforebyggende arbeid i forhold
til pasienter, miljø, utstyr og personlig hygiene
-Kompetanse:
-Har kompetanse knyttet til ulike medisinske / kirurgiske tilstander
og ulike former for medisinsk /kirurgisk behandling-
-Utøver individuelt tilpasset operasjonssykepleie med utgangspunkt i
pasient og pårørende sine ressurser og rettigheter
-Har kompetanse i å støtte mennesker i sorg og krise
-Understøtter pasienters og pårørendes mestring av sykdom og
medisinsk / kirurgisk behandling
-Har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger i
arbeidet med kritisk syke og andre pasienter som skal gjennomgå
kirurgisk behandling
-Kan identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske
problemstillinger
-Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre
læring og faglig utvikling i arbeidet med kritisk syke
-Arbeider kunnskapsbasert 
-Samhandler i det medisinske teamet slik at pasientens behov for
helsehjelp ivaretas
-Viser evne til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg
bruk av veiledning
-Behersker medikamentrekning

Læringsformer og aktiviteter

-Praksisstudie
-Refleksjon
-veiledning. 
-Obligatoriske arbeidskrav:
Det er krav om 90% deltaking i praksisperioden for å bestått praksisstudier

Mer om vurdering

Gjennomføres midt-og sluttevaluering av praksisperioden.
Midtvurderingen skal gjennomføres senest tre uker før praksisperiodens slutt. Ved tvil om studenten vil oppnå bestått praksisstudieperiode skal studenten ha skriftlig melding. Ved ikke bestått kan studenten fremstille seg på nytt i neste ordinære semester for emnet, forutsatt ledige praksisstudieplasser.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operasjonssykepleie (933OP)

Forkunnskapskrav

Må være tatt opp på studieprogrammet  i videreutdanning i operasjonssykepleie

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.