HO401414 - Operasjonssykepleie 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

-Tema 1:Operasjonssykepleie til pasienter som krever kirurgisk behandling
-Ortopedisk kirurgi
-Bruddbehandling
-Artroskopi
-Endokrin kirurgi
--Karkirurgi
-Brannskade
-Tema2: Evidensbasert omsorg  i spesialsykepleie

Læringsutbytte

-Kunnskap:
-Har avansert kunnskap om operasjonssykepleie til pasienter som
gjennomgår ortopedisk kirurgi som bruddbehandling og artroskopi
-Har avansert kunnskap om operasjonssykepleie til pasienter som
gjennomgår endokrinkirurgi
-Har avanansert kunnskap om operasjonssykepleie til pasienter som
gjennomgår karikirurgi
-Har avansert kunnskap om operasjonssykepleie til pasienter med
brannskade som gjennomgår kirurgisk behandling
-Har kunnskap om evidensbegrep og prosess
-Ferdigheter:
-Kan  Planlegge, vurdere og utøve utøve operasjonssykepleie til
kritisk syke pasienter og pasienter som krever kirurgisk behandling
-Kan utøve operasjonssykepleie til pasienter med brannskade
-Kan kritisk vurdere evidensbegrepet
-Kompetanse:
-Har avansert kompetanse i operasjonssykepleie knyttet til ulike
kirurgiske tilstander
-Gir faglig forsvarlig opersjonssykepleie  til operasjonspasienten
og pårørende  ved kirurgisk  behandling  og / eller undersøkelse. 
-Arbeider evidensbasert

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger

-Selvstudium.

--Simulering

-Obligatoriske arbeidskrav:

-Ved simulering er det 90% obligatorisk deltakelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4. timers skoleeksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Operasjonssykepleie (933OP)

Forkunnskapskrav

Må være tatt opp på studieprogrammet videreutdanning i  operasjonssykepleieHO401714 Operasjonssykepleie , kliniske studier 1.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 30.05.2018 09:00 G328C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.