HO401113 - Medisinske og naturvitenskapelige emner 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Tema 1:
-Kirurgi, intensivmedisin og anestesiologi. Kirurgiske tilstander:
-Hjerte-,Kar- / thorax 
-Gastrokirurgi
-Urologisk kirurgi
-Gynekologisk- og obstetrisk kirurgi
-Ortopedisk kirurgi
-Endokrinkirurgi
-Øre- / nese- / halskirurgi
-Pasientsikkerhet
-Anestesiologi
-Avansert  hjerte- lunge redning(AHLR)
-Medisinske tilstander:
-Lungesykdommer
-Diabetes / endokrinologiske tilstander
-Sykdommer i nyre- og urinveier
-Sykdommer i mage- tarmsystemet
-Farmakologi
-Nevrologiske tilstander
-Smertetilstander
-Ervervet hjerneorganisk skade (medisinsk og traumatisk)
-Kreftsykdom
-Infeksjonssykdommer
-Alvorlige kroniske tilstander med akutt forverring / interkurrent sykdom
-Sammenhengen mellom psykisk og somatisk sykdom
-Farmakologi:
-Grunnleggende  reseptorfarmakologi,absorbsjon , distribusjon og
utskilling  av legemidler
-Interaksjon og transfusjon
-Tema 2: -Væske- / elektrolytter og syre- / base regulering.
-Væske- og elektrolytter
-Syre-base regulering og -forstyrrelser
-Ernæring og metabolisme ved sykdom og traumer
-Infusjon og transfusjon
-Tema 3:- Mikrobiologi, hygiene og smittevern.
-Generelle prinsipp for sykdomsforebyggende arbeid
Hygieniske aspekt ved spesialavdelingen
-Infeksjonforebyggende tiltak
-Tema 4: -Strålevern
-Nukleærmedisin
-Røntgenstråling
-MR

Læringsutbytte

-Kunnskap
-Har inngående kunnskap om ulike sykdomstilstander og kirurgiske  behandlingsformer
-Har innsikt i sammenhengen mellom medisinsk / kirurgisk behandling
og valg av anestesimetode / anestesimedikament
-Har kunnskap og kompetanse knyttet til kroppen sin syre- / base og
væske- / elektrlyttbalanse
-Har inngående kunnskap om mikrobiolog , hygiene og smittevern
-Har inngående kunnskap om absorpsjon, distribusjon og utskilling av
legemiddel
-Har avansert kunnskap om basal og avansert hjerte-lungeredning
-Har kunnskap om pasientsikkerhet
-Ferdigheter:
-Kan observere og vurdere pasienter til medisinsk og kirurgisk -
behandling og  rapportere  til andre fagpersoner i
behandlingsteamet.
-Kan handle selvstendig og forsvarlig i akutte og kritiske
situasjoner i og utenfor sykehus
-Kan anvende hygieniske prinsipper som fremmer hygieniske standard
ved avdelingen
-Mestrer sikker bruk  og kontroll av  medisinsk- teknisk utstyr 
-Kompetanse:
-Ivaretar pasientsikkerheten
-Ser sammenhengen mellom psykisk og somatisk sykdom
-Utøver individuelt tilpasset operasjonssykepleie
-Har inngående forståelse for egen rolle, eget ansvarsområde og
pasientsikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesnin
-Selvstudie 
-Obligatoriske arbeidskrav:
-Bestått teoretisk og praktisk test i basal og avansert hjerte -
lungeredning
-90 % deltagelse  i simulering

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

6 timers  individuell skriftlig skoleeksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Operasjonssykepleie (933OP)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i sykepleie / autorisasjon som sykepleier i  Norge  og to års relevant praksis Må være tatt opp på studieprogrammet  i videreutdanning i operasjonssykepleie

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.