HMPH4021 - Praktisk kunnskapsbygging og evaluering i klinisk praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet fokuserer på metoder for bruker og recovery - orientert praksis for å styrke samhandlingskompetansen mellom brukere, nettverk, lokalmiljø og systemer på alle nivåer og utfordrer teorier og arbeidsmåter i psykisk helsearbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha inngående forståelse av recovery som begrep og praksis, samt personorientert praksis
- ha inngående kunnskap om ulike metoder innen psykisk helsearbeid rettet mot individer, familier og sosiale nettverk
- ha inngående forståelse om kunnskapsgrunnlaget for samtidig behandling av rusproblemer og psykiske lidelser

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- analysere psykiske helseutfordringer i et flerdimensjonalt perspektiv
- vurdere relevante metoder som stimulerer personorientert og recovery - orientert praksis
- anvende brukerkunnskapen i utøvelse av praksis

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- utvise forståelse for psykisk helse som et samspill mellom individ, familie, gruppe og samfunn
- analysere og vurdere sammenhengen mellom etikk og menneskesyn og kan gjøre rede for denne sammenhengen relatert til konkrete situasjoner i praksis
- bidra til analyse, vurdering og evaluering av psykisk helsearbeid i et yrkesetiske perspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er samlingsbasert. Forelesninger,refleksjonsgrupper og presentasjoner. Deltagelse i gruppearbeid, ferdighetstrening og refleksjonsgrupper er nærværspliktig.

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i psykisk helsearbeid, NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
01.02.2018

Innlevering
08.02.2018

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
19.04.2018

Innlevering
26.04.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.