HMMR4005 - MR-matematikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Algebra, funksjonslære, trigonometriske funksjoner, derivasjon, integrasjon, vektorer, komplekse tall og komplekse eksponentsialfunksjoner, fasevinkel, fourier-transformasjon, konvolusjon og aliasing.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet skal oppnå følgende læringsutbytter:
Studentene skal:

Kunnskaper:
- Kunne forstå sammenhengen mellom tid og frekvens for funksjoner
- Kunne forstå matematiske uttrykk som omhandler fouriertransformasjon, konvolusjon og aliasing
- Kunne forstå forhold og begrensninger som gjelder for diskrete funksjoner/signaler

Ferdigheter:
- Kunne gjøre egne beregninger innenfor algebra, funksjonslære, trigonometriske funksjoner, derivasjon, integrasjon, vektorregning, komplekse tall og komplekse eksponentialfunksjoner
- Kunne bruke matematiske uttrykk for å beskrive MR-fysikk og teknologi

Generell kompetanse:
- Kunne bruke funksjoner og vektorer som verktøy for å beskrive forhold som gjelder MR-teknologi
- Kunne forstå vitenskapelige artikler med matematiske forklaringsmodeller

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger og regneøvinger, samt gruppearbeid med elektronisk innlevering. Det vil bli avholdt 3 samlinger over 10 dager i høstsemesteret. Lære-ressurser gjøres tilgjengelig via nettet (E-læringsplattform): lenker, besvarelser på oppgaver og diskusjonsforum med studenter og faglærere.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeider i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Studentene skal levere 5 obligatoriske arbeidskrav. Alle arbeidskravene må være bestått for å få framstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk MR-avbildning (HSMMR)
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid (MTVMRDEL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Master i medisinsk MR-avbildning eller Videreutdanning i MR.
Ingen kunnskapskrav utover opptakskrav for studiet

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAD857H 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 14.12.2017 09:00 E1
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 C 16.03.2018 09:00 H3 Rom 511
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.