HMBV4002 - Perspektiver på barndom og oppvekst, marginaliseringsprosesser, risikoforhold og barnevernet som hjelpeinstans

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

 • barn og barndomsforståelser i historisk perspektiv
 • perspektiver på barns hverdagsliv i kontekst
 • perspektiver på oppvekst, marginaliseringsprosesser og risikoforhold
 • barne- og familiepolitikk
 • perspektiver på barnevernet som hjelpeinnstans (lovverk, offentlig politikk, tenkning, forståelsesmodeller, risikovurderinger og tiltak)
 • barns rettigheter og barnevernsarbeideren som rettsanvender
 • etiske dilemma i barnevernfeltet
 • språk, makt - avmakt

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • ulike perspektiver på barndom, oppvekst og risikoforhold for barn og unge.
 • ulike perspektiver på barnevernet som hjelpeinnstans.
 • barns rettigheter og utfordringer knyttet til barns rett til medvirkning.
 • etiske dilemma, makt og avmakt i barnevernets praksisutøvele.

 

Ferdigheter:

 • kan analysere og kritisk reflektere over risikoforhold og marginaliseringsprosesser i samfunnet som kan skape vansker for barn og unge.
 • kan analysere og kritisk reflektere over barnevernet som hjelpeinnstans.

 

Generelle kompetanse:

 • kan se sammenhengen mellom barnesyn, barnevernspraksiser og konsekvenser for utsatte barn, unge og deres familier
 • kan identifisere og drøfte etiske dilemma i barnevernfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminarer med studentfremlegg, arbeid med essay. 15 studiepoeng tilsvarer ca. 400 arbeidstimer (inkluderer undervisning, veiledning, eventuelt gruppearbeid og egenstudier). Pensum ca. 1000 sider.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)
Barnevern (HSMBVD)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskapskrav utover opptakskrav til studieprogrammet.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet master i Barnevern ved NTNU

Kursmateriell

Pensum publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
18.11.2017

Innlevering
06.12.2017

Vår UTS Oppgave 100/100
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.