course-details-portlet

HM502313 - Mastergradsoppgave for mastergrad i avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Forskningsprosessen
- Utforming av problemstilling
- Ulike trinn i forskningsprosessen
- Utforming av en vitenskapelig artikkel
- Formidling av forskning
- Deltagelse i forskningsnettverk

Nærmere informasjon er gitt i retningslinjer for masteroppgave ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap. Punkt 3 i retningslinjene er ivaretatt i emnet HM501513 Utforming av prosjektprotokoll.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
- har avansert kunnskap om forskning på sitt fagområde
- har innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiv
- har innsikt i forskningsetiske problemstillinger
- kan bidra til utvikling av ny kunnskap innen sitt fagområde
   

Læringsutbytte - Ferdigheter:
- kan formulere relevante problemstillinger for forsknings- og utviklingsarbeid
- kan velge en relevant forskningsmetode for ulike problemstillinger
- kan framstille egen forskning i samsvar med krav til faglig skriving
- kan analysere komplekse faglige problemstillinger
- kan formidle kunnskap med utgangspunkt i egen forskning
  

Læringsutbytte - Kompetanse:
- kan planlegge, organisere, gjennomføre og framstille et forskningsarbeid under kvalifisert veiledning
- kan framstille egen forskning i samsvar med kravene til en vitenskapelig artikkel
- kan identifisere aktuelle områder i helsevesenet der det savnes kunnskap
- kan gjennomføre et forskningsarbeid i samsvar med aktuelle etiske retningslinjer
- kan delta i en akademisk diskurs på sitt fagområde i nasjonale og internasjonale fora

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Studenten sitt arbeid med mastergradsoppgaven vil gå parallelt med Emne 5 HM502113 Medvirkning, mestring og profesjonskvalifisering og Emne 6 HM502213 Forskningsmetode, design og vitenskapsteori. Undervisningen vil bli organisert som seminar der studenten presenterer arbeidet med mastergradsoppgaven og får veiledning / tilbakemelding både fra medstudenter og en eller flere lærere. I tillegg vil det bli gitt individuell veiledning. Veiledet klinisk praksis.   

Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen

Mer om vurdering

Mastergradsoppgaven skal være i samsvar med kravene til en vitenskapelig artikkel, og IMRAD - strukturen kan benyttes. Artikkelen skal ha et omfang på mellom 5000 - 7000 ord (+ / - 10%). Studentene vil få tildelt veileder og kan få opp til 30 timer veiledning, inkludert veilederens for- og etterarbeid. I tillegg skal kandidaten gjennomføre en åpen prøveforelesning på 45 minutt. I prøveforelesningen blir det forventet at kandidaten fremstiller eget arbeid i en vitenskapsteoretisk og forskningsmessig sammenheng. Til slutt vil det bli gjennomført en muntlig eksaminering. Det vil også være mulig å skrive og presentere mastergradsoppgaven på engelsk. Mastergradsoppgaven skal skrives i samsvar med forskningsetiske retningslinjer.

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig eksamen. Ved karakteren F (ikke bestått) kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur ytterligere én gang.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (870AKS)
Avansert klinisk sykepleie (871AKD)

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp til 870AKS/871AKD Mastergrad i avansert klinisk sykepleie og ha gjennomført og bestått tilsvarende 60 stp inkludert i masterprogrammet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave (1) 100/100 A

Utlevering 30.10.2020

Innlevering 06.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Justerende muntlig utgår. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU