course-details-portlet

HM502313 - Mastergradsoppgave for mastergrad i avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mastergradsoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mastergradsoppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Forskningsprosessen - Utforming av problemstilling - Ulike trinn i forskningsprosessen - Utforming av en vitenskapelig artikkel - Formidling av forskning - Deltagelse i forskningsnettverk Nærmere informasjon er gitt i retningslinjer for masteroppgave ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap. Punkt 3 i retningslinjene er ivaretatt i emnet HM501513 Utforming av prosjektprotokoll.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: - har avansert kunnskap om forskning på sitt fagområde - har innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiv - har innsikt i forskningsetiske problemstillinger - kan bidra til utvikling av ny kunnskap innen sitt fagområde     Læringsutbytte - Ferdigheter: - kan formulere relevante problemstillinger for forsknings- og utviklingsarbeid - kan velge en relevant forskningsmetode for ulike problemstillinger - kan framstille egen forskning i samsvar med krav til faglig skriving - kan analysere komplekse faglige problemstillinger - kan formidle kunnskap med utgangspunkt i egen forskning    Læringsutbytte - Kompetanse: - kan planlegge, organisere, gjennomføre og framstille et forskningsarbeid under kvalifisert veiledning - kan framstille egen forskning i samsvar med kravene til en vitenskapelig artikkel - kan identifisere aktuelle områder i helsevesenet der det savnes kunnskap - kan gjennomføre et forskningsarbeid i samsvar med aktuelle etiske retningslinjer - kan delta i en akademisk diskurs på sitt fagområde i nasjonale og internasjonale fora

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Studenten sitt arbeid med mastergradsoppgaven vil gå parallelt med Emne 5 HM502113 Medvirkning, mestring og profesjonskvalifisering og Emne 6 HM502213 Forskningsmetode, design og vitenskapsteori. Undervisningen vil bli organisert som seminar der studenten presenterer arbeidet med mastergradsoppgaven og får veiledning / tilbakemelding både fra medstudenter og en eller flere lærere. I tillegg vil det bli gitt individuell veiledning. Veiledet klinisk praksis.    Obligatoriske arbeidskrav: Ingen

Mer om vurdering

Mastergradsoppgaven skal være i samsvar med kravene til en vitenskapelig artikkel, og IMRAD - strukturen kan benyttes. Artikkelen skal ha et omfang på mellom 5000 - 7000 ord (+ / - 10%). Studentene vil få tildelt veileder og kan få opp til 30 timer veiledning, inkludert veilederens for- og etterarbeid. I tillegg skal kandidaten gjennomføre en åpen prøveforelesning på 45 minutt. I prøveforelesningen blir det forventet at kandidaten fremstiller eget arbeid i en vitenskapsteoretisk og forskningsmessig sammenheng. Til slutt vil det bli gjennomført en muntlig eksaminering. Det vil også være mulig å skrive og presentere mastergradsoppgaven på engelsk. Mastergradsoppgaven skal skrives i samsvar med forskningsetiske retningslinjer. Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått) avholdes det ikke muntlig eksamen. Ved karakteren F (ikke bestått) kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur ytterligere én gang.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (870AKS)
Avansert klinisk sykepleie (871AKD)

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp til 870AKS/871AKD Mastergrad i avansert klinisk sykepleie og ha gjennomført og bestått tilsvarende 60 stp inkludert i masterprogrammet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mastergradsoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mastergradsoppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mastergradsoppgave (1) 100/100 A

Utlevering
09.05.2022

Innlevering
16.05.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig høring 8. juni 2022
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU