HM502113 - Medvirkning, kvalitetssikring og profesjonskvalifisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette emnet skal gi teoretiske perspektiv for mastergradsoppgaven. Den kritisk syke vil bli belyst fra ulike synsvinkler. Helsefremmende og forebyggende arbeid vil bli vektlagt. Kunnskap om pasient-, pårørende- og helsepersonellerfaringer vil være viktig for å utvikle kvalitet i helsetjenester. Ulike faktorer som kan påvirke og påvirkes av kritisk sykdom vil også være et sentralt tema for å kunne understøtte kritisk syke og pårørendes mestring. Profesjonskvalifisering er et viktig tema for et helse- og utdanningssystem i forandring.

Tema 1: Pasient-, pårørende- og helsepersonellerfaringer .
- Pasienterfaringer som grunnlag for kvalitetsutvikling
- Ulike faser i livs- og sykdomsforløpet
- Pasient- og pårørendeerfaringer
- Sykepleieperspektiv på kritisk sykdom
- Pasient- og pårørendemedvirkning
- Sykepleierens pedagogiske funksjon
- Helsefremming
- Rehabilitering
- Makt og ansvar i relasjonen mellom pasient / pårørende og fagperson

Tema 2: Ulike faktorer som kan påvirke og påvirkes av kritisk sykdom.
- Mestring av alvorlig sykdom
- Risiko- og helsefremmende faktorer
- Kjønnsperspektiv ved alvorlig sykdom

Tema 3: Profesjonskvalifisering.
- Profesjonskvalifisering i et historisk perspektiv
- Utvikling av klinisk kompetanse
- Læring og kvalifisering i et danningsperspektiv
- Yrkesfaglig veiledning

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
- har forskningsbasert kunnskap om hvordan det å være kritisk syk kan oppleves og erfares fra pasient og pårørende sin synsvinkel
- har inngående kunnskap om hvordan ulike faktorer kan påvirke og bli påvirket av kritisk sykdom
- har avansert kunnskap om helsepersonellerfaringer ved kritisk sykdom
- kan analysere egen yrkesutøvelse i et lærings- og danningsperspektiv
- har en teoretisk referanseramme for å forstå profesjonskvalifisering

Læringsutbytte - Ferdigheter:
- kan analysere forskning om kritisk sykdom
- kan ta i bruk ulike kunnskapsressurser for å utvikle kunnskap om den kritisk syke
- kan analysere medvirkning i forhold til ulike perspektiv og teoretiske tilnærminger
- kan formidle forskning om kritisk sykdom både i muntlig og skriftlig form
- kan analysere praksis i forhold til relevant teori

Læringsutbytte - Kompetanse:
- kan anvende kunnskap om den kritisk syke i forhold til nye fagområder
- kan vurdere og velge ut relevante teoretiske tilnærminger til eget masterarbeid
- viser inngående forståelse for medvirkning ved kritisk sykdom

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Det vil bli vekslet mellom forelesninger, arbeid i grupper og seminar. Veiledet klinisk praksis.

Mer om vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over en uke. Oppgaven skal ha et omfang på 2000 ord (+/- 10%). Det forventes at studenten skal presentere aktuell litteratur og teoretiske perspektiv i tilknytning til den planlagte masteroppgaven.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Utsatt eksamen for de som hadde gyldig fravær og de som strøk på siste ordinære eksamen, avvikles i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (870AKS)
Avansert klinisk sykepleie (871AKD)

Forkunnskapskrav

Bestått 60 studiepoeng fra mastergraden. Fullført og bestått emne 1, 2, 3 og 4 (60 studiepoeng) i mastergraden.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
08.12.2017

Innlevering
15.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.