HM501513 - Utforming av prosjektprotokoll

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Tema 1: Faglig og akademisk skriving.
Utvikling av prosjektprotokoll
Den vitenskapelige artikkel
Poster

Tema 2: Forskningsmetode.
Forskningsprosessen
Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
Å vurdere vitenskapelige artikler

Tema 3: Forskning om den kritisk syke, for eksempel:
Brukererfaringer som grunnlag for utvikling av tjenester
Pasienterfaringer
Pårørendeerfaringer
Helsepersonellerfaringer
Medvirkning
Utvikling av klinisk kompetanse
Mestring
Ulike faktorer som kan påvirke kritisk sykdom
Flerkulturell kompetanse

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

har avansert kunnskap innen et relevant fagområde

har kunnskap om forskningsmetode og vitenskapsteori for klinisk forskning

har kunnskap om etiske og juridiske retningslinjer for klinisk forskning

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kan gjennomføre litteratursøk i forhold til eget fagområde

kan skrive prosjektprotokoll i samsvar med krav til akademisk skriving

kan fremstille, vurdere og analysere forskning både muntlig og skriftlig

Læringsutbytte - Kompetanse:

kan ta del i en akademisk diskurs

kan ta ansvar for planlegging av et forsknings- og utviklingarbeid under kvalifisert veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Det blir vekslet mellom forelesninger, gruppearbeid og seminar. Det vil bli lagt opp til studentaktive metoder for at studenten skal utvikle den nødvendige grad av selvstendighet. På seminar vil studenten presentere og utvikle utkast til egen prosjektprotokoll, og i tillegg få ansvar for å gi tilbakemelding på medstudenters prosjektprotokoll.      

Obligatoriske arbeidskrav:

Arbeidskravet skal godkjennes av faglig ansvarlig før studenten kan fremstille seg til eksamen.Prosjektprotokollen skal presenteres for en responsgruppe som består av 3-5 medstudenter. I arbeidskravet inngår også at studenten selv deltar og gir respons i en slik gruppe.Studentens deltagelse i responsgruppe blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Studenten skal skrive en prosjektoppgave med et omfang på 3000 ord (+ / - 10%). Det gis tilbud om inntil 5 timer veiledning til studenten. Ny- og utsatt eksamen: For studenter med lovlig fravær eller stryk ved siste ordinære eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (870AKS)

Forkunnskapskrav

Bestått Emne 1 og 2 eller tilsvarende

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
31.01.2018

Innlevering
30.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.