HLS3900 - Masteroppgave i helsevitenskap/samfunnsvitenskapelig variant

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av deltakelse på masteroppgaveseminar og selve den skriftlige masteroppgaven med muntlig presentasjon og høring i etterkant. Masterseminaret har som formål å forberede studenten best mulig på arbeidet med masteroppgaven. Seminaret er todelt og studenten skal i løpet av seminaret presentere en skisse av sitt prosjekt og senere skrive en fullstendig prosjektbeskrivelse. Både deltakelse på seminaret og prosjektbeskrivelsen skal godkjennes før innlevering av masteroppgaven kan finne sted.
Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig analyse av en problemstilling studenten selv velger, fortrinnsvis koplet opp til enten tematikk i obligatoriske emner eller valgemner. Oppgaven kan være empirisk eller teoretisk basert. Det vil være en fordel om oppgaven knytter seg til de til enhver tid pågående forskningsprosjekt som finnes ved instituttet. Veiledning er en obligatorisk del av arbeidet, og veileder oppnevnes etter søknad fra studenten. Oppgaven kan leveres som monografi eller som to artikler. Uansett bør den ikke overskride 80-100 sider.
Masteroppgaver skrevet på norsk skal ha et kort sammendrag på engelsk, oppgaver skrevet på engelsk skal ha et kort sammendrag på norsk. HLS3900 er siste eksamen til mastergraden i helsevitenskap og studentene melder seg til eksamen på Studentweb og i tillegg til instituttet på eget skjema som fås ved ISM. Sammen med oppmeldingen skal seks trykte eksemplarer av avhandlingen samt en elektronisk utgave som pdf-fil leveres instituttet. (Velges trykking på NTNU Grafisk senter, dekker instituttet utgiftene for trykking av seks eksemplarer. Velges andre løsninger må studenten selv bekoste trykking.) Det må påregnes en periode på åtte uker fra oppmeldingen leveres og til den avsluttende prøven kan bli arrangert. Oppgaven skal leveres innen 1. juni i vårsemesteret eller innen 1. desember i høstsemesteret, det semesteret som er avtalt som siste semester i studentens utdanningsplan. Dersom studenten leverer inn avhandlingen etter 1. juni i vårsemesteret og 1. desember i høstsemesteret, vil avsluttende eksamen vanligvis bli arrangert påfølgende semester.

Læringsutbytte

Studenten kan planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk masteroppgaveseminar og individuell veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individuell veiledning
  • Obligatorisk masteroppgaveseminar

Mer om vurdering

Eksamen består av masteroppgaven, et foredrag på ca 30 minutter og en muntlig prøve. Foredrag og muntlig prøve arrangeres bare dersom det skriftlige arbeidet er bestått, disse brukes til å justere karakteren på masteroppgaven med inntil en enhet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helsevitenskap (MHLS)

Forkunnskapskrav

Opptak på masterstudiet i helsevitenskap. Alle eksamener i mastergradsprogrammet i helsevitenskap må være bestått før masteroppgaven kan leveres inn.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVHLS390 45.0
SVHLS391 45.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.