HLS3007 - Vitenskapsfilosofi, forskningsetikk og metoderefleksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i viktige, relevante vitenskapsfilosofiske og forskningsetiske diskusjoner. En tar opp teoretiske så vel som praktiske spørsmål rundt eventuelle sammenhenger mellom vitenskapssyn og valg av metode. Ulike faser av forskningsprosjekter, fra valg av problemstilling til beskyttelse av forskningsdeltakerne og formidling av forskningen, trekkes inn for å bevisstgjøre studentene hvordan design, metodikk og etikk henger nøye sammen i begrepet "god forskning". Undervisningen vil foregå dels som forelesninger og dels som gruppediskusjoner.

Læringsutbytte

Studentene skal beherske forskjellige teorier om hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap, om hvordan slik kunnskap utvikles, og om hva som er forholdet mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap. De skal klare å relatere konkrete utfordringer i sin egen studiehverdag - slik som valg av metodisk tilnærming på masteroppgaven - til en historisk og vitenskapsfilosofisk kontekst. Videre skal studentene opparbeide en etisk refleksjonsevne som gjør dem kompetente til å samtenke etikk og design i hele forskningsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjonsgrupper. Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i gruppediskusjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på gruppeundervisningen

Mer om vurdering

Eksamen er en semesteroppgave med et selvvalgt tema innen vitenskapsfilosofi, metoderefleksjon eller forskningsetikk med et selvvalgt pensum på omkring 150 sider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helsevitenskap (MHLS)

Forkunnskapskrav

Bachelor i helsefag, sosialt arbeid eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.