HIST3455 - Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden 1905

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 dager

Faglig innhold

I en globalisert verden er utenrikspolitikk noe som angår oss alle, men hva forstår vi egentlig med utenrikspolitikk? Dette kurset vil analysere de mest sentrale trekk ved norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk fra 1905 og frem til i dag. Kurset skal gi innsikt i de utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringene Norge har stått overfor, hvordan norsk utenrikspolitikk er blitt formet og påvirket av så vel indre som ytre forhold, og hvordan Norges geografiske posisjon har bidratt til å legge føringer for politikken. Videre skal faget gi kunnskap om – og evne til å analysere – det som har vært definert som norske utenrikspolitiske interesser, verdier og virkemidler.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten
- har tilegnet seg kunnskaper om norsk utenrikspolitikk, herunder det som har vært definert som norske utenrikspolitiske interesser, verdier og virkemidler
- har tilegnet seg kunnskaper om hvordan norsk utenrikspolitikk er blitt formet og påvirket av så vel indre som ytre forhold
- har inngående kjennskap til de utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringene Norge har stått overfor etter 1905 (spesielt særegne forhold knyttet til første verdenskrig, mellomkrigstiden, andre verdenskrig, kald krig og post kald krig)
- har oversikt over de viktigste historiografiske debatter i perioden

Ferdigheter
Kandidaten
- skal kunne vurdere og analysere norske utenrikspolitiske interesser, verdier og virkemidler
- skal kunne si noe om hvilke betingelser som gjelder for norsk utenrikspolitikk, for derigjennom å kunne anvende teorier og realkunnskap fra dette temaet til å gå videre med egne undersøkelser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Obligatorisk semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende. Studenter på den femårige lektorutdanningen i historie må ha fullført emnet HIST2040 Fordypningsoppgave.

Kursmateriell

Se pensumliste

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.