HIST2921 - Endringsprosesser i tidlig nytid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet vil omhandle samfunnsmessige endringer i perioden ca. 1550 -1850, med vekt på Europa, men i globalt perspektiv.
Tidlig moderne tid spenner over en viktig endringsperiode i historien. Europa kom i stadig større grad i kontakt med andre deler av verden gjennom handel, oppdagelsesreiser, krig og erobring, en kontakt som i stadig større grad preget menneskenes dagligliv, arbeidsliv og tankemåter. De økonomiske strukturene endret seg fra føydal jordbruksøkonomi til handelskapitalisme og begynnende industrialisering. Den økonomiske politikken gjennomgikk en overgang fra en proteksjonistisk merkantilisme til en økonomisk liberalisme. Parallelt foregikk viktige endringer i sosial samfunnsstruktur. Kulturelt spenner perioden over en utvikling fra renessanse og reformasjon til opplysningstid, med religiøse motsetninger som et viktig tema. Politisk foregikk endringer fra føydalsamfunn gjennom statsdannelsesprosesser til enevelde, revolusjoner og konstitusjonell statsform.
Emnet vil gi et overblikk over perioden, sette søkelyset på viktige endringsprosesser innenfor sosialt, økonomisk, kulturelt, religiøst og politisk samfunnsliv, og gå dypere inn i enkelte tema. Emnet vil sette norske forhold inn i de sammenhengene som blir drøftet i løpet av kurset.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskaper:
Det forventes at studenten skal
- oppnå forståelse for økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle endringer i perioden ca. 1550-1850
- ha kunnskap om hvordan enkeltmennesker og lokalsamfunn i perioden inngikk i nye økonomiske, sosiale og poltiske sammenhenger, og hvordan disse sammenhengene påvirket menneskers dagligliv, normer og adferd
Ferdigheter:
Det forventes at studenten skal
- kunne formidle tilegnet kunnskap og være i stand til å kritisk drøfte relevante problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Obligatorisk semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle

Kursmateriell

Se pensumliste

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.