course-details-portlet

HIST2535 - Historiefaget i det digitale samfunn - teorier, metoder og praksiser

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Målet med emnet er å gi lektormasterstudentene i historie inngående kunnskap om historiefagets teorier, fagets grunnleggende metoder og øvrige arbeidsmåter. Etter emnet er studentene kjent med hvilke problemstillinger, empiri og forklaringsmåter historikere vanligvis vil anvende. Dette inkluderer kunnskaper om arkiv (inkludert digitalt kildemateriale), begrepsett om kilder, kildekritikk og ulike historiefaglige forklaringstyper. Emnet er forbeholdt studenter på 5-årig lektormasterprogram for trinn 8-13 og er tilpasset gjennomføring i 5. semester.

Læringsutbytte

Kandidater som har gjennomført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskaper

Kandidaten har

 • kunnskaper om sentrale metodologiske utfordringer i historiefaget.
 • kildekritisk bevissthet om bruk av ulike informasjonskilder som Internett og andre digitale verktøy
 • oversiktskunnskap om hvordan historie som vitenskap i hovedtrekk har utviklet seg fram til i dag
 • Kandidaten kan reflektere over hvordan egne og andres handlingsmønstre og væremåter påvirker samarbeid.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • behersker historiefaglig kildekritikk
 • har gode ferdigheter i å skjelne mellom ulike kildetyper
 • har evner til å søke etter, finne og vurdere aktuelle kilder til historie.
 • har grunnleggende ferdigheter i å tolke og anvende historisk statistikk, tabeller og grafiske fremstillinger i en historiefaglig sammenheng
 • kan lage enkle historiefaglige framstillinger basert på et avgrenset kildemateriale
 • behersker nettbasert prosjektsamarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil være basert på øvinger og bruk av nettbaserte læremidler- og -aktiviteter og vil skje i form av samarbeidslæring i grupper gjennom semesteret. Noen felles samlinger (fysisk og/eller digitalt) vil inngå i undervisningen. Nærmere informasjon om undervisningsplan og øvingsopplegg vil bli gitt ved semesterstart. Et større øvingsopplegg strukturerer emnets læringsaktiviteter. Øvingsopplegget er obligatorisk, og vil som regel være inndelt i flere mindre deloppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav

Forkunnskapskrav

Opptak på den 5-årige lektorutdanningen i historie.

Kursmateriell

Se pensum (pensumlister og annet materiale) publisert på Blackboard ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2525 7.5 HØST 2015
HIST1505 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU